Πολιτική Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ 19-5-2018

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
19/5/2018
1. Η πολιτική συγκυρία
Διανύουμε μια ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη περίοδο με ορατή πλέον την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπεία. Το τέλος των μνημονιακών προγραμμάτων δεν συνεπάγεται και το τέλος της κρίσης, διότι η κρίση στη χώρα δεν υπήρξε α-ποκλειστικά δημοσιονομική, αλλά ευρύτερη δομική κρίση του ελληνικού καπιτα-λισμού. Η επώδυνη και καταστροφική περίοδος των μνημονίων προκάλεσε ή ό-ξυνε προβλήματα, οι συνέπειες των οποίων θα χρειαστούν πολύ καιρό για να ξε-περαστούν, αφήνοντας βαθύ το αποτύπωμά της στην ελληνική κοινωνία και οι-κονομία. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας διέλυσαν τον οικονομικό και κοι-νωνικό ιστό, παρασύροντας τη χώρα σε ένα ολέθριο σπιράλ ύφεσης και αποε-πένδυσης. Την εξαετία 2009-2014 το ΑΕΠ της Ελλάδας υπέστη μείωση κατά 25%, η ανεργία εκτοξεύτηκε στο 27% και μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού οδηγήθηκαν στη φτωχοποίηση.
Η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων και η διεύρυνση των οικονομικών ανισοτή-των στα χρόνια των μνημονίων είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία αυτή ήρθε αντιμέτωπη με τις κυρίαρχες πολιτικοοικονομικές ελίτ και έθεσε τέρμα στις καταστροφικές πολιτι-κές των συγκυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, οδηγώντας τον ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρ-νηση της χώρας.
Στο πολιτικό σύστημα διαμορφώθηκαν επίσης κρίσιμες αλλαγές.
-Η Νέα Δημοκρατία έχει εδώ και χρόνια υιοθετήσει τις πιο ακραία νεοφιλελεύθε-ρες και κοινωνικά ανάλγητες πολιτικές, που συνοδεύονται από υπερσυντηρητικές και ακροδεξιού χαρακτήρα επιλογές. Ταυτόχρονα, η προάσπιση των πιο ακραία διαπλεκομένων συμφερόντων αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΝΔ, η οποία -απροκάλυπτα πλέον- στέκεται ευθέως απέναντι σε κάθε μέτρο κοινωνικής στήρι-ξης, θεσμικής εμβάθυνσης της δημοκρατίας και υπεράσπισης των δικαιωμάτων.
-Η πλήρης προσχώρηση του ΠΑΣΟΚ στις νεοφιλελεύθερες, αντικοινωνικές πολι-τικές είχε ως αποτέλεσμα τη διάρρηξη των σχέσεων και των δεσμών ανάμεσα στην σοσιαλδημοκρατία και τις κοινωνικές δυνάμεις που τη στήριζαν παραδοσια-κά.
Σήμερα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί τη χώρα σε έξοδο από τα μνημονιακά προγράμματα και μάλιστα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για το κοινωνικό
σώμα, με την κοινωνία όρθια. Με αργά αλλά σταθερά βήματα, μέσα από σκληρό
αγώνα και με μάχες στο εσωτερικό μέτωπο για την πάταξη της διαφθοράς και της
διαπλοκής, η χώρα ανακτά την αυτοπεποίθηση, την αξιοπρέπεια και την οικονο-
μική της κυριαρχία. Ταυτόχρονα, ανακτά τη χαμένη γεωπολιτική δυναμική της.
Μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική, η διεθνής θέση και
εικόνα της χώρας αναβαθμίζονται. Η Ελλάδα αποτελεί δύναμη σταθερότητας που
προωθεί την ειρήνη, τη συνεργασία και τον διάλογο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη
περιοχή όπως αυτή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.
Το παλιό σύστημα προσπαθεί και θα συνεχίσει να προσπαθεί με όλα τα μέσα,
προκειμένου να επιστρέψει στην εξουσία και στη συνέχιση όλων εκείνων των κα-
ταστροφικών πολιτικών που οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία και στη δίνη
της λιτότητας και της επιτροπείας. Όσο μάλιστα πλησιάζουμε στην οριστική α-
πεμπλοκή της χώρας από την εποχή των μνημονίων με την υπογραφή μιας Αρισ-
τερής κυβέρνησης, τόσο οι αντιδραστικές επιθέσεις θα εντείνονται, τόσο τα εμ-
πόδια που θα προσπαθεί να βάλει το «μαύρο» αυτό μέτωπο θα αυξάνονται.
Ο λαός όμως δεν ξεχνά και δεν θα βάλει σε κίνδυνο, όλα όσα ο ίδιος με θυσίες
και κόπους έχει υποστεί για να οδηγηθούμε στην σημερινή κατάσταση, στην ο-
ριστική έξοδο από τα μνημόνια και στο δρόμο για την βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.
Στην κατεύθυνση αυτή, προέχει η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ΣΥΡΙΖΑ, για
τη διαμόρφωση προοδευτικών, ριζοσπαστικών, κοινωνικών και πολιτικών συμ-
μαχιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα αμφισβητούν το κυρίαρχο νεο-
φιλελεύθερο μοντέλο. Η ρωγμή που δημιουργήθηκε πρέπει να βαθύνει και να
συμπεριλάβει εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που αναζητούν ιδεολογική και πολι-
τική εκπροσώπηση. Κρίσιμη είναι η συνειδητοποίηση της συγκυρίας.
Είναι η ώρα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, για την αξιολόγηση της μέχρι
τώρα πορείας, για τον σχεδιασμό της επόμενης φάσης. Είναι ανάγκη να διαμορ-
φώσουμε το δικό μας στρατηγικό σχέδιο για τη μεταμνημονιακή εποχή.
Σε επόμενη Κ.Ε. θα συζητηθεί το στρατηγικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μπο-
ρεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός μεγάλου μετώπου σε Ελλάδα
και Ευρώπη. Ενός προοδευτικού πόλου που θα διευρύνεται συνεχώς με τη συμ-
μετοχή όλο και περισσότερων δυνάμεων, οι οποίες αντιλαμβάνονται τον ισχυρό
συμβολισμό της διακυβέρνησης με κορμό την Αριστερά και κατανοούν πως η λύ-
ση δεν μπορεί να δοθεί στο πλαίσιο της σημερινής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης,
αλλά με τον προοδευτικό μετασχηματισμό της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης.
Η προοδευτική συμμαχία στο Ευρωκοινοβούλιο, το Φόρουμ των προοδευτικών
δυνάμεων στη Μασσαλία, καθώς και το πρόσφατο Προοδευτικό Φόρουμ στην
Αθήνα, συνιστούν μεταξύ άλλων το πλαίσιο των ενεργειών και των πρωτοβουλι-
ών που πρέπει να συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα.

2. Ο ρόλος των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων στην
αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η διενέργεια των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων συνιστά μια πρωτόγ-
νωρη πολιτική διαδικασία. Η διαβούλευση με την ίδια την κοινωνική βάση (τοπική
αυτοδιοίκηση – επαγγελματικά επιμελητήρια – πανεπιστημιακά ιδρύματα – σω-
ματεία εργαζομένων – αγρότες- ενεργοί πολίτες) αποτελεί τομή για την πολιτική
πραγματικότητα της χώρας μας.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δεκατέσσερα περιφερειακά συνέδρια. Η
κοινωνική μόχλευση που προκλήθηκε στις περιοχές καθώς και η συμμετοχή του
μεγαλύτερου μέρους των φορέων, ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων, έδειξε
ότι εκφράζεται κοινή αγωνία για το μέλλον κάθε περιοχής. Το εύρος της συμμετο-
χής έδωσε στις διαδικασίες τα χαρακτηριστικά λαϊκής διαβούλευσης. Αναδείχθηκε
η ανάγκη για αποκέντρωση, σε ένα πλαίσιο άμβλυνσης των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων, με στόχο την δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Εδραιώνεται στην αντί-
ληψη της κοινωνίας πως η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτουν τόσο την ειλικρινή
διάθεση, όσο και ένα υπό διαμόρφωση συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Γνωρίζουν ότι η διαδικασία των αναπτυ-
ξιακών συνεδρίων δεν εξαντλείται με το τέλος τους. Θα υπάρχει συνεχής παρα-
κολούθηση των δεσμεύσεων καθώς και η αξιοποίηση των προτάσεων των δια-
φόρων παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και συλλογικοτήτων που πήραν
μέρος και συνέβαλαν σε αυτή την διαδικασία.
3. Η στρατηγική μας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον εγγύτερο προς τους πολίτες δημοκρατικό και
συγχρόνως συμμετοχικό θεσμό διοίκησης, καθώς και τον δεύτερο πυλώνα του
πολιτικοδιοικητικού μας συστήματος. Η Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός δημοκρατίας,
αποκέντρωσης λαϊκής συμμετοχής και ανάπτυξης. Στη χώρα μας ωστόσο η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση ήταν διαχρονικά όμηρος πελατειακών δικτύων, σχέσεων εξάρ-
τησης και διαπλοκής, μικρών και μεγάλων συμφερόντων σε τοπικό και εθνικό ε-
πίπεδο.
Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μια
εξαιρετικά σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία και αποτελεί τον καρπό πολύμη-
νων διαβουλεύσεων και συζητήσεων.
Βασικά της στοιχεία συνιστούν η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλο-
γικού συστήματος και για τους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η
ενίσχυση των διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχής (δημοψηφίσματα,
λαϊκές συνελεύσεις κλπ.)
Αποτελεί ένα πρώτο βήμα, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις ουσιαστικής αλλα-
γής και αποτύπωσης της κοινωνικής απαίτησης για ενίσχυση της τοπικής δημοκ-
ρατίας, της συμμετοχής των πολιτών, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης.
Είναι προφανές πως οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 θα διεξαχθούν σε ένα
πολύ διαφορετικό πολιτικό κλίμα από εκείνο των αντίστοιχων εκλογών του 2014.
Στόχος μας πρέπει να είναι η εδραίωση της ενισχυμένης παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ
στην Αυτοδιοίκηση. Αξιοποιώντας την εμπειρία του 2014 πρέπει να αποφύγουμε
τα λάθη που διαμόρφωσαν ένα αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς υπήρξε μεγάλη α-
ναντιστοιχία τόσο του κοινωνικού ρεύματος υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του εκλογι-
κού σώματος που τον εμπιστεύτηκε δύο φορές το 2015.
Οφείλουμε να μην αγνοήσουμε ξανά τις πολιτικές ιδιαιτερότητες της αυτοδιοίκη-
σης, την ανάγκη συνεχών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο διαμέσου ευρύτερων
αυτοδιοικητικών σχημάτων, την ανάδειξη στελεχών -όχι μόνο με βάση την πολιτι-
κή τους συγκρότηση και κομματική τους ένταξη, αλλά και με βάση την ενεργοποί-
ησή τους στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Η αλλαγή του εκλογικού
συστήματος με την καθιέρωση της απλής αναλογικής δημιουργεί τις προϋποθέ-
σεις για ενδυνάμωση της κουλτούρας των συνεργασιών, φέρνει νέες δυνάμεις
στο προσκήνιο και προωθεί δημοκρατικές, προοδευτικές και προγραμματικές
συγκλίσεις.
Οφείλουμε να κατανοήσουμε τις συνέπειες και να αποφύγουμε την αρνητική εμ-
πειρία από τις λογικές «καθαρότητας» και «καταγραφής» που οδηγούν σε απο-
μόνωση, χωρίς όμως εκπτώσεις από τις αρχές και τις αξίες μας.
Επιδιώκουμε τη συγκρότηση συνδυασμών νίκης, που θα διοικήσουν την επόμενη
μέρα τους Δήμους και τις Περιφέρειες και θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο
σε κάθε περιοχή. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι οι ευρύτερες δυνατές συ-
νεργασίες, που θα βασίζονται σε συγκεκριμένες προγραμματικές και προοδευτι-
κές συγκλίσεις.
Με βάση τα παραπάνω, η κατεύθυνσή μας το επόμενο χρονικό διάστημα δεν
μπορεί να είναι άλλη από αυτή του δρόμου της συγκροτημένης λειτουργίας των
αυτοδιοικητικών κινήσεων, της δραστήριας παρουσίας τους στα αυτοδιοικητικά
πράγματα και στην κοινωνία, της καλλιέργειας του προγραμματικού λόγου τους
και της αναζήτησης συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με προγ-
ραμματικό πλαίσιο γύρω από τους παρακάτω άξονες:
• Την ευρύτερη δυνατή συμφωνία για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στο πολιτι-
κό–διοικητικό σύστημα της χώρας, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις
που προωθούνται για τους ΟΤΑ, με την ενίσχυση της δημοκρατίας και με τη
συμμετοχή των πολιτών.
• Ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο βασισμένο στις ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών (όπως αυτές αποτυπώθηκαν και μέσα από τα περιφερειακά συ-
νέδρια), με σεβασμό στο περιβάλλον.
• Τη συγκρότηση μετώπου απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, την ακροδεξιά,
το φασισμό, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και την
ομοφοβία. Συνεχής και συνεπής υπεράσπιση των πολιτικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων.
• Την εφαρμογή κοινωνικής και πολιτιστικής – πολιτισμικής πολιτικής (υγεία,
παιδεία, αλληλεγγύη), με την ενίσχυση δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσι-
ών με σταθερές και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας (8500 προσ-
λήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες).
• Την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως εναλλακτι-
κού οικονομικού παραδείγματος, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτι-
κών απασχόλησης, ενισχύοντας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο την
κοινωνία των πολιτών και το κοινωνικό της κεφάλαιο.
• Τη θεσμοθέτηση της τακτικής λογοδοσίας.
• Τη χρηστή και διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την αξιοποί-
ηση και διάχυση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Στο παραπάνω προγραμματικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δι-
εθνής διάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος μας είναι η ενισχυμένη
εκπροσώπηση της ΤΑ στην Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε. -όπου ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Ευρωπαϊκή Αριστερά μπορούν να διεκδικήσουν την αναβάθμιση του ρό-
λου της Επιτροπής- καθώς επίσης η συνεργασία της ΤΑ με διεθνή δίκτυα ό-
πως «Διεθνής Συνασπισμός Πόλεων κατά του ρατσισμού» και «Δήμαρχοι για
την Ειρήνη».
Για την καλύτερη οργάνωση της δουλειάς μας μπορούμε να διακρίνουμε
δύο κατηγορίες Δήμων και Περιφερειών:
• Περιπτώσεις που είμαστε διοίκηση. Το βασικό επιχείρημα θα είναι το
έργο που επιτελούν αυτές οι δημοτικές-περιφερειακές αρχές, οι οποίες
οφείλουν να το επικοινωνούν στους πολίτες με στόχο την ενεργοποίηση
τοπικών κοινωνικών ομάδων ή κινημάτων που μπορούν να
προσανατολισθούν σε θετικές και παράλληλες με τις αυτοδιοικητικές αρχές,
ενέργειες και όχι μόνο. Η συμμετοχή των δημοτών, ή τουλάχιστον των
μελών των παρατάξεων που διοικούν μέσα από συγκροτημένες
διαδικασίες, αποτελεί σημαντικό παράγοντα πολιτικής αναζωογόνησης
τους.
• Περιπτώσεις όπου βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση ή δεν
συμμετέχουμε στα Συμβούλια. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει άμεσα να
πρωτοστατήσουμε σε πρωτοβουλίες συγκρότησης προοδευτικών
αυτοδιοικητικών σχημάτων, μέσα από αυθεντικές δημοκρατικές
διαδικασίες, επιδιώκοντας τη συμμετοχή των πολιτών που είναι δραστήριοι
κοινωνικά, σε κινήσεις, συλλόγους, κοινωνικές οντότητες κ.λ.π.
Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε μια πολύ σημαντική πολιτική διάσταση:
Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές, η πορεία προς αυτές και τα αποτελέσματά τους μπο-
ρούν και πρέπει να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της προώθησης βημάτων για
ευρύτερες προοδευτικές πολιτικές συγκλίσεις μεταξύ κοινωνικών και πολιτικών
υποκειμένων, μέσα από τα κατάλληλα, κάθε φορά, πρόσωπα και τις πλέον κα-
τάλληλες πρακτικές.
4. Άξονες προγραμματισμού
α. Οι βασικές μας επιλογές ως προς τα αυτοδιοικητικά σχήματα, τους επικεφαλής,
τις συμμαχίες, τους συνδυασμούς πρέπει να έχουν δρομολογηθεί – απαραίτητα –
μέσα στο επόμενο 6μηνο, ως ακρότατο χρονικό όριο.
β. Οι τελικές επιλογές πρέπει να είναι αντικείμενο διαβουλεύσεων των παραταξια-
κών μας σχημάτων, συζητήσεων με τους συμμάχους μας, ζύμωσης μέσα στις το-
πικές κοινωνίες.
Στο κομματικό επίπεδο, απαιτείται η εμπλοκή των τοπικών οργανώσεων, των νο-
μαρχιακών επιτροπών, των περιφερειακών επιτροπών, καθώς και των κεντρικών
οργάνων του κόμματος. Το τελευταίο αφορά οπωσδήποτε τις περιφέρειες, τις
πρωτεύουσες νομών και όλους τους μεγάλους Δήμους.

Νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοσοκομεία

Νέες δράσεις, ύψους 335 εκατ. ευρώ, που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις «ανοίγει» το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισης εταιρειών, ενίσχυση υποδομών νοσοκομείων, αλλά και στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Η πρώτη, ύψους 50 εκατ., ονομάζεται «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» και αφορά στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, κάθε Σχήμα (Σχήμα = Δήμος + Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα και αισθητική του δημόσιου χώρου και θα οργανώσουν την οικονομική δραστηριότητα με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέγιστος προϋπολογισμός προτάσεων είναι 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Δήμος: έως 1.500.0000 – επιδότηση 100%

Εμπορικός Σύλλογος – Επιμελητήριο: έως 2.000 χ αριθμός συμμετεχουσών επιχειρήσεων και μέχρι 400.000 ευρώ.

Οι δαπάνες του δήμου αφορούν σε αναβάθμιση δημόσιου χώρου, προμήθειες και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, προμήθειες και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας, ενώ του Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου για εφαρμογή ενιαίας αισθητικής ταυτότητας και προβολή και προώθηση εμπορικής περιοχής.

Η δεύτερη είναι 50 εκατ., κατηγοριοποιείται ως «Ψηφιακό Βήμα», με τις ωφελούμενες να είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων και την επιδότηση να φθάνει στο 50%. Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας. Με τη συμπλήρωσή του η επιχείρηση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του (0-4: Χαμηλή ψηφιακή βαθμίδα, 4,5-8: Μέση ψηφιακή βαθμίδα, 8,5-14,5: Ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα, 15-18: Ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα).

Προϋπόθεση συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου στη Δράση είναι να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο που θα τον οδηγήσει κατ’ ελάχιστον σε μία ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από αυτή της αρχικής κατάταξης, εκτός αν έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθμίδα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: εξοπλισμός (προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών), λογισμικό, υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.ά.).

Αντίστοιχη είναι και η τρίτη δράση, «Ψηφιακό Άλμα», με τις μόνες διαφορές ότι, για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η τέταρτη αποκαλείται «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», ύψους 120 εκατ., και αφορά μεσαίες επιχειρήσεις των 9 στρατηγικών κλάδων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Ο μέγιστος προϋπολογισμός προτάσεων είναι μεταξύ 50.000 ευρώ και 400.000 ευρώ.

Η πέμπτη και τελευταία, «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία”, ύψους 65 εκατ., αφορά νοσοκομειακές μονάδες που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας, με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την Περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Περιλαμβάνει επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας και επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αλέξης Χαρίτσης: Στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες

«Για να είναι η ανάπτυξη δίκαιη και βιώσιμη, απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών στρωμάτων.

Με αυτά τα νέα προγράμματα στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική τους αναβάθμιση και την αύξηση της εξωστρέφειάς τους. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτούμε την προσαρμογή τους στην ψηφιακή εποχή και την αναβάθμιση των ψηφιακών τους δυνατοτήτων. Επιπλέον, με ειδικό πρόγραμμα για την αντικατάσταση του εξοπλισμού τους και την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων τυποποίησης και πιστοποίησης, ενισχύουμε τις μεσαίες επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις εξαγωγικές τους δυνατότητες.

Στηρίζουμε επίσης τις τοπικές οικονομίες και την Αυτοδιοίκηση με ένα σημαντικό νέο πρόγραμμα για την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη λογική της ‘έξυπνης’ πόλης και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου.

Ανταποκρινόμαστε, τέλος, στις ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων για ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Υλοποιούμε λοιπόν και με αυτά τα προγράμματα τη στρατηγική μας για αναβάθμιση βασικών υποδομών, στήριξη των τοπικών οικονομιών και στοχευμένη ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες».

 

Ξεκινάει η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημοπράτηση της Αμβρακίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αλλαγή σελίδας στην οδική σύνδεση Ακτίου Αμβρακίας .

Ένα πολύπαθο έργο, που φέρει τη σφραγίδα των δυνάμεων του παλαιοκομματισμού βρίσκει οριστική λύση. Σήμερα αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού  στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απεστάλη προς δημοσίευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το απόγευμα της Παρασκευής. Στη συνέχεια έχει προβλεφθεί να ολοκληρωθούν ταχύτατα οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Στόχος, η ολοκλήρωση του έργου, που εδώ και μία οκταετία έχει καταδικάσει σε απομόνωση και χείριστες συνθήκες οδικής ασφάλειας τους κατοίκους της.  Ο οδικός άξονας ‘Ακτιο – Αμβρακία μήκους 48,5 χιλιομέτρων  παραμένει ημιτελής από το 2010 και φέρει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παθογένειας με τα οποία κληροδότησαν  τα δημόσια έργα της χώρας, οι πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίστηκαν την τύχη τους: Πλασματικά χρονοδιαγράμματα, αστόχαστο προγραμματισμό, ασαφείς και χαώδεις προϋποθέσεις κατασκευής, ανύπαρκτες απαλλοτριώσεις, μεγάλα γεωτεχνικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίστηκαν. Στοιχεία που καταδεικνύουν την  έλλειψη ωριμότητας που είχε τότε το έργο για να δημοπρατηθεί και φυσικά για να υλοποιηθεί.

Παράγοντες, που φυσικά, ενέταξαν και το συγκεκριμένο έργο στο μακρύ κατάλογο με τα τελματωμένα και ανολοκλήρωτα έργα που άφησαν κληρονομιά οι προηγούμενες κυβερνήσεις.  Η κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου ανατέθηκε το 2010. Τα έργα βάλτωσαν, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων και της έλλειψης βασικών μελετών. Μάλιστα, το έργο δημοπρατήθηκε τότε χωρίς το σύνολο των απαιτούμενων οριστικών και εγκεκριμένων μελετών αλλά, μόνο με προμελέτες, που και αυτές, ήταν ελλιπέστατες!

Με την παρούσα προκήρυξη επουλώνονται οι πληγές των ανολοκλήρωτων εργασιών, καθώς εντάσσονται ως ενιαία εργολαβία στη νέα δημοπράτηση που θα ακολουθήσει για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ολοκληρώθηκαν οι οριστικές εγκεκριμένες μελέτες που αφορούν το σύνολο του έργου, καθώς και όλες οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων του έργου.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης εργολαβίας ανέρχεται τα 150 εκατομμύρια με ΦΠΑ. Το αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται στο κείμενο της προκήρυξης, είναι η κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωσης της Πράξης «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου», που δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια των αρχικών συμβάσεων.  Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου είναι προφανής. Ο οδικός άξονας Άκτιο-Αμβρακία αποτελεί στην ουσία τον πρώτο κάθετο άξονα της Ιόνιας Οδού. θα συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία των περιοχών εκατέρωθεν του Αμβρακικού, ο οποίος επί χρόνια αποτελούσε μία φυσική τομή στη δυτική πλευρά της χώρας και επέτεινε τα χρόνια προβλήματα απομόνωσης της περιοχής. Η συμβολή της στην τοπική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της περιοχής αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική.

«Οι ηγεσίες της Αυτοδιοίκησης ξεβολεύονται με την απλή αναλογική»

Συνέντευξη 

Παράταση δυο μηνών στη διαβούλευση με την Αυτοδιοίκηση για τον “Κλεισθένη” -Ο εκλογικός σχεδιασμός για το 2019 και η κατάτμηση της Β’ Αθηνών

Με την επισήμανση ότι οι εθνικές εκλογές πιθανόν να συμπέσουν με τις αυτοδιοικητικές το φθινόπωρο του 2019, ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης ανοίγει στην “Αυγή” της Κυριακής τον φάκελο του εκλογικού σχεδιασμού, την ώρα μάλιστα που επεξεργάζεται την κατάτμηση της μεγαλύτερης εκλογικής περιφέρειας της χώρας, της Β’ Αθηνών.

Παράλληλα ο υπουργός μιλά για το πρόγραμμα “Κλεισθένης Ι” στην Αυτοδιοίκηση διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρχει παράταση της διαβούλευσης πέραν της λήξης της τυπικής ημερομηνίας τη 14η Μαΐου, η οποία θα διαρκέσει δυο μήνες. Εν όψει μάλιστα του νέου κοινού συνεδρίου δημάρχων και περιφερειαρχών την ερχόμενη Παρασκευή, ο Π. Σκουρλέτης υποστηρίζει ότι η αντίδραση των “γαλάζιων” ηγεσιών στην απλή αναλογική οφείλεται στο ότι “ξεβολεύονται από μια παγιωμένη κατάσταση δεκαετιών”.

Υποστηρίζει ότι “η απλή αναλογική έπρεπε να είχε θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια”. Παράλληλα μιλά για την απόφασή του να επανέλθουν οι κοινότητες, όπως και για την κατάτμηση των διοικητικών ορίων ορισμένων δήμων το φθινόπωρο του 2018, που εξήγγειλε από το 13ο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο Βορείου Αιγαίου.

* Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει σύγχυση αναφορικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Τελικά το 2019 θα στηθούν τρεις κάλπες; Θα υπάρξει χρονική σύμπτωση των εθνικών και των αυτοδιοικητικών εκλογών;

Τα πράγματα είναι απολύτως σαφή ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών με βάση τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, ενώ είναι εξίσου σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να εξαντλήσει τον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο της θητείας της. Άρα είναι πιθανό να συμπέσουν οι δυο εκλογικές διαδικασίες. Πάντως, οι τρεις εκλογικές μάχες για το 2019, τον Μάιο οι ευρωεκλογές και το φθινόπωρο του 2019 οι εθνικές και οι αυτοδιοικητικές, δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα.

* Περνάμε τώρα στο πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι». Οι πρώτες αντιδράσεις από ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ είναι αρνητικές. Θεωρείτε ότι το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της Αυτοδιοίκησης; Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ο «Κλεισθένης Ι» θα μπορέσει να αντιμετωπίσει;

Οι αντιδράσεις των ηγεσιών της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ και οφείλουμε να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό ανάμεσα στις ηγεσίες και το σύνολο των εμπλεκομένων με την Αυτοδιοίκηση, σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά με την απλή αναλογική. Κατανοητό το γιατί, μιας και ξεβολεύει από μια παγιωμένη κατάσταση εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τυχαίο το ότι, περά από γενικόλογες αναφορές, δεν έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις γύρω από μια σειρά κρίσιμα ζητήματα.

Το νομοσχέδιο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολιστική μεταρρυθμιστική πρόταση, αλλά τα πρώτα βήματα μιας νέας μεταρρυθμιστικής φάσης. Όλες οι μικρές ή μεγάλες αλλαγές που προωθούνται σαφώς καλύπτουν πραγματικές ανάγκες.

Το γεγονός ότι προσθέσαμε τον αριθμό «ένα» στην πρότασή μας σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε πως οι σημερινές συνθήκες, τόσο στην οικονομία όσο και στο επίπεδο του συνταγματικού πλαισίου, δεν μας επιτρέπουν να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη, άμεσα εφαρμόσιμη μεταρρύθμιση, αλλά μόνο για την πρώτη φάση της. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε με αντίστοιχα μέσα. Τι πιο ειλικρινές;

Όσον αφορά την καθιέρωση της απλής αναλογικής, θα έπρεπε να είχε θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια. Και μόνο αυτή να ήταν η προς ψήφιση θεσμική αλλαγή, που δεν είναι, θα είχε μια πολύ μεγάλη αξία. Το σημερινό παραμορφωτικό εκλογικό σύστημα έχει κλείσει προ πολλού τον κύκλο του.

* Δυνάμεις όπως το ΚΚΕ και η ΛΑΕ, που θα υποστήριζαν την απλή αναλογική, τώρα γυρνούν την πλάτη σε αυτό το εγχείρημα. Τι διασφαλίζει ότι με την απλή αναλογική δεν θα υπάρχουν συμφωνίες παρατάξεων κατά περίπτωση, που ενδεχομένως να θέτουν σε κίνδυνο τη διαφάνεια;

Πρώτη φορά μεταπολιτευτικά παρουσιάζεται το φαινόμενο δυνάμεις της Αριστεράς να μην υποστηρίζουν την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Σημεία των καιρών, που αναδεικνύουν όμως τη στρατηγική αναδίπλωση του ΚΚΕ. Αντίθετα η καθιέρωση του συστήματος της απλής αναλογικής θα ενδυναμώσει τη διαφάνεια και τις συνθέσεις σε μια πραγματική προγραμματική βάση.

* Γιατί εξαιρούνται από την εκλογική διαδικασία στελέχη της διοίκησης που είναι γνώστες του αντικειμένου, όπως γενικοί ή εκτελεστικοί γραμματείς ή επιστημονικοί συνεργάτες των ΟΤΑ; Παράλληλα οι αιρετοί εκφράζουν τον φόβο ότι εκτελεστικοί γραμματείς θα διοριστούν από το κράτος στους ΟΤΑ. Τι απαντάτε σε αυτό;

Ως προς το πρώτο ακολουθούμε τη λογική των υφιστάμενων κωλυμάτων σε σχέση με το ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι. Βεβαίως, αν κάτι επιδέχεται βελτίωσης, μπορούμε να το δούμε. Θεωρώ ότι εξασφαλίζεται η δίμηνη περίοδος διαβούλευσης και συζήτησης που ζητούν οι φορείς των αιρετών, οπότε υπάρχει ικανός χρόνος να εξετάσουμε τα ζητήματα που ανακύπτουν. Σχετικά με την υποτιθέμενη πρόθεση της κυβέρνησης να διορίζει τους εκτελεστικούς γραμματείς, πρόκειται για αποκύημα αρρωστημένης φαντασίας που επαναλαμβάνεται, παρά τις διαψεύσεις, για προπαγανδιστικούς λόγους.

* Σε τι ωφελεί η επαναφορά των κοινοτήτων με αποφασιστικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του δήμου;

Στο πλαίσιο μιας λογικής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης θωρούμε σκόπιμο να ενισχύσουμε τις τοπικές κοινότητες βάζοντας ένα φρένο στη διαρκή εγκατάλειψή τους. Γι’ αυτό άλλωστε προβλέπουμε και ειδικά ποσά που θα διατίθενται για έργα στις συγκεκριμένες κοινότητες με πρόταση των αντίστοιχων συμβουλίων.

* Οι αιρετοί σας επικρίνουν ότι στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει πρόβλεψη ώστε το σύστημα διοίκησης των δήμων να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό. Εκτιμάτε ότι το πρώτο διάστημα με την εφαρμογή της απλής αναλογικής θα υπάρξουν κραδασμοί; Πώς θα ξεπεραστούν προβλήματα στην διοίκηση των ΟΤΑ;

Ο κίνδυνος της λεγόμενης «ακυβερνησίας» είναι ένα κατασκεύασμα των πολέμιων της απλής αναλογικής. Η πρώτη εγγύηση κυβερνησιμότητας είναι η υιοθέτηση της κουλτούρας των συναινέσεων, των συνεργασιών και των συγκλίσεων. Αν κάποιος μελετήσει το νομοσχέδιο, θα διαπιστώσει ότι διευκολύνεται η διαμόρφωση των αναγκαίων πλειοψηφιών σε κρίσιμα θέματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός δήμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα όσα προβλέπονται για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

* Στην νέα εποχή μετά το Μνημόνιο πώς θα μπορούν χωρίς πόρους οι ΟΤΑ να επιτελέσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο; Τι θα συμβεί με τη χρηματοδότηση των δήμων; Τι σχεδιάζετε για τους μικρούς δήμους που δεν έχουν πλήρεις υπηρεσίες;

Εμείς ήμασταν από τους πρώτους που αναγνωρίσαμε το πρόβλημα της δραματικής μείωσης των πόρων της Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό άνω του 60%, λόγω της πολιτικής των Μνημονίων. Η αλήθεια όμως είναι ότι η Αυτοδιοίκηση είχε πολλά χρόνια να δει τα χρήματα που της έχουν διατεθεί από το 2016. Αναφέρομαι στα χρήματα από το ΕΣΠΑ, τα χρηματοδοτικά εργαλεία «ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ», την έμμεση ενίσχυση μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, τις έκτακτες ενισχύσεις στα μικρά νησιά και τους ορεινούς δήμους, τα χρήματα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και της λειψυδρίας.

Θέλοντας, επίσης, να αντιμετωπίσουμε την υποστελέχωση ενός μεγάλου αριθμού δήμων στο επίπεδο κυρίως των τεχνικών υπηρεσιών, δίνουμε μια σειρά δυνατότητες με σκοπό να προσπεράσουμε έως ένα βαθμό τα εμπόδια. Τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς του Δημοσίου, με τη ΜΟΔ και την ΕΕΤΑΑ, καθώς και τη δυνατότητα συγκρότησης κοινών τεχνικών υπηρεσιών σε διαδημοτικό τοπικό επίπεδο.

* Η γραφειοκρατία και οι πολλαπλοί έλεγχοι ταλανίζουν την Αυτοδιοίκηση. Με τον «Κλεισθένη Ι», τι αλλάζει με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις; Η ενεργοποίηση του ελεγκτή νομιμότητας κατά πόσον θα μειώσει τη γραφειοκρατία στους δήμους;

Σωστά αναφέρεστε στη δημιουργία του ελεγκτή νομιμότητας ως μιας διακριτής υπηρεσίας ελέγχου της νομιμότητας -και μόνο-, των αποφάσεων υπό την άμεση ευθύνη του ΥΠΕΣ. Θέλουμε να πιστεύουμε πως και χρόνο θα κερδίσουμε και πιο αξιόπιστες και διαφανείς διαδικασίες θα πετύχουμε. Το θέμα της γραφειοκρατίας βέβαια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τη δημιουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ήδη υλοποιούμε ένα πολύ μεγάλο έργο απλοποίησης και πιστοποίησης την διαδικασιών των ΟΤΑ μέσω μιας Προγραμματικής Συμφωνίας που έχουμε υπογράψει ανάμεσα στο ΥΠΕΣ, την ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και την ΕΕΤΑΑ, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης διαρκώς γίνεται βελτιώσεις σε όλο το πλέγμα των νόμων που διατρέχουν της λειτουργίες των ΟΤΑ. Θα σας θυμίσω και το Μητρώο Πολιτών, το οποίο συνιστά ένα καθοριστικό βήμα αναβάθμισης της εξυπηρέτησης του πολίτη. Δημοτολόγια και ληξιαρχεία διασυνδέονται μεταξύ τους και με άλλους φορείς που ζητούν από τους πολίτες σχετικά στοιχεία. Σκοπός είναι να καταγράφονται, να διακινούνται και να διορθώνονται σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών στις ουρές, αλλά και να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών. Έχουμε βέβαια να κάνουμε ακόμα πολλά, ωστόσο τα πρώτα απτά αποτελέματα των προσπαθειών μας είναι γεγονός.

* Πρόσφατα εξαγγείλατε την αλλαγή της χωροταξίας δέκα δήμων. Με ποια κριτήρια θα γίνει αυτή; Δεν είναι λίγοι οι αιρετοί που εκτιμούν ότι θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου με διεκδικήσεις για περαιτέρω διάσπαση των δήμων. Τι απαντάτε σε αυτό;

Το χωροταξικό δεν συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο του «Κλεισθένη I», ωστόσο, ως εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, θα δούμε κάποιες ακραίες περιπτώσεις που θα τις αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες.

Στενές οι σχέσεις Μαρινάκη – Ν.Δ.

* Τι θεωρείτε ότι κρύβεται πίσω από την κατά τα φαινόμενα στενή σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Μαρινάκη; Πού εκτιμάτε ότι θα οδηγήσει η όξυνση του πολιτικού κλίματος μετά τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη;

Ο κ. Μαρινάκης έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη με συγκεκριμένες βαριές κατηγορίες. Θα ήταν πιο φρόνιμο από τη μεριά του να αυτοπεριοριστεί και να οργανώσει την υπερασπιστική του τακτική. Τα μέσα που κατέχει ο κ. Μαρινάκης βρίσκονται σε μια καθημερινή διατεταγμένη υπηρεσία εξόντωσης της κυβέρνησης, η δε στάση της Ν.Δ. απέναντι στο φαινόμενο Μαρινάκη είναι αποκαλυπτική. Έχουν γραφτεί πολλά για τις σχέσεις Μαρινάκη και Ν.Δ. που δεν νομίζω πως απέχουν από την πραγματικότητα.

* Πώς εκτιμάτε τις εξελίξεις στο Κίνημα Αλλαγής; Είναι εφικτή μια μελλοντική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με την Κεντροαριστερά;

Θεωρητικά πάντοτε υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρώτα απ’ όλα προγραμματικές συγκλίσεις. Δυστυχώς οι τελευταίες δηλώσεις της κ. Γεννηματά δείχνουν πως λειτουργεί υπό καθεστώς πολλαπλής επιτροπείας, που οδηγεί τελικά στην πλήρη δορυφοροποίησή της έναντι της Ν.Δ.

* Στο παρελθόν είχε διατυπωθεί, ιδιαίτερα από το Κίνημα Αλλαγής, η πρόταση για την κατάτμηση της εκλογικής περιφέρειας Β’ Αθηνών. Πώς αξιολογείτε αυτή την προοπτική;

Στο πλαίσιο μιας συνολικής συζήτησης γύρω από τον εκλογικό νόμο, πράγματι το θέμα της κατάτμησης της Β’ Αθηνών κινείται σε θετική κατεύθυνση. Μάλιστα, προ ημερών, είχα και ο ίδιος επισημάνει ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στην ατζέντα μιας ουσιαστικής συζήτησης με το Κίνημα Αλλαγής, εάν ενδιαφερόταν να επανατοποθετηθεί για τον χρόνο εφαρμογής της απλής αναλογικής.

Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο μέτρο μπορεί να συμβάλει στην εξορθολογικοποίηση της εκλογικής διαδικασίας. Το δεδομένο είναι ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτό το πεδίο και θα συνεχίσει να το πράττει.