Κώστας Μπάρκας: Η «κανονικότητα» της εργασίας όλες τις Κυριακές του έτους επιστρέφει στην Πρέβεζα…

Τις κινήσεις των αρμόδιων Υπουργείων καλούν να γνωστοποιήσουν, καταθέτοντας Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τριάντα οκτώ (38) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από την απόφαση της εταιρείας «Jumbo» για λειτουργία του υποκαταστήματός της στον Νομό Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους.

Η συγκεκριμένη απόφαση της εταιρείας, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό της, προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Πρέβεζας. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Πρέβεζας ζητά την άμεση αναίρεση της απόφασης της εταιρίας «Jumbo» για τη λειτουργία του καταστήματος Πρέβεζας τις Κυριακές. Επίσης, το Επιμελητήριο Πρέβεζας, όπως αναφέρεται, έχει    προχωρήσει στην έγγραφη επιστολή διαμαρτυρίας προς το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Πρέβεζας και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτούνται προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων- μελών του.

Οι ερωτώντες Βουλευτές στην Ερώτησή τους καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να διατυπώσουν το σύνολο των ενεργειών που πρόκειται να προβούν προκειμένου να διερευνηθεί αν τηρήθηκε η νομιμότητα ως προς τα στάδια έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της απόφασης της εταιρείας για λειτουργία του υποκαταστήματος του Νομού Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους. Πιο συγκεκριμένα, αν τηρήθηκαν οι όροι διαβούλευσης του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με τους τοπικούς και συλλογικούς φορείς προτού εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από τον Αντιπεριφερειάρχη, όπως άλλωστε ορίζει ο Νόμος 4472/2017. Επιπλέον, με την Ερώτηση ζητείται να διερευνηθεί αν η σχετική απόφαση εγείρει ζητήματα καταχρηστικότητας κατά την εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού Νόμου, κατά πόσο δηλαδή πέρα από τις Κυριακές του έτους που επιτρέπεται να λειτουργούν τα καταστήματα, οι επιπλέον Κυριακές που μπορεί να αποφασιστούν ύστερα από απόφαση του κατά τόπους Αντιπεριφερειάρχη.

Είναι προφανές ότι η σχετική απόφαση της εταιρείας, αφενός, δημιουργεί σοβαρές ανατροπές στην ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των εργαζόμενων σε αυτή και αφετέρου, διαμορφώνει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε μικρούς κατά κύριο λόγο επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Λειτουργία του Υποκαταστήματος της Επιχείρησης «JUMBO» στον Νομό Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους.

 

Αναστάτωση προκάλεσε στους πολίτες, σε συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Νομού Πρέβεζας η απόφαση της εταιρείας «Jumbo» για τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στον Νομό Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους. Η σχετική απόφαση της εταιρείας είναι αναρτημένη στον ιστότοπό της.

Η απόφαση της εταιρείας ήδη προκάλεσε την αντίδραση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Πρέβεζας, καθώς και του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Πρέβεζας ζητά την άμεση αναίρεση της απόφασης της εταιρίας JUMBO για τη λειτουργία του καταστήματος Πρέβεζας τις Κυριακές. Επίσης, το Επιμελητήριο Πρέβεζας, όπως αναφέρεται, έχει    προχωρήσει στην έγγραφη επιστολή διαμαρτυρίας προς το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Πρέβεζας και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτούνται προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων- μελών του.

Όπως προκύπτει από το Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τους όρους λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και ειδικότερα οι διατάξεις του Νόμου 4177/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4472/2017, ορίζεται με σαφή τρόπο η διαδικασία ως προς τη λήψη απόφασης για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 1Α του άρθρου 16 του Νόμου 4177/2013, καθώς και με το άρθρο 49 του Νόμου 4472/2017, ορίζονται αφενός, οι Κυριακές του έτους, αφετέρου οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Ιδιαίτερη αξία στην προκειμένη περίπτωση έχει η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Νόμου 4177/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4472/2017, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων η διαδικασία ως προς τη λήψη απόφασης για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.» (Νόμος 4472/2017, άρθρο 49, παρ.2).

Επειδή, βάσει της αντίδρασης, αφενός του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Πρέβεζας, αφετέρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, δεν προκύπτει ότι έχει υπάρξει διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς, ώστε να εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση για την προαιρετική λειτουργία και άλλες Κυριακές του έτους, όπως ορίζει η παράγραφος 2, του άρθρου 49, του Νόμου 4472/2017,

Επειδή, εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ως καταχρηστική η απόφαση της επιχείρησης να λειτουργεί το υποκατάστημα Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους, διότι η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του Νόμου 4472/2017, κάνει λόγο για «και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.»,

Επειδή, η απόφαση της επιχείρησης «Jumbo» για λειτουργία του υποκαταστήματός της στην Πρέβεζα όλες τις Κυριακές του έτους δημιουργεί,

  • Ανατροπή στην ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζόμενων της επιχείρησης,
  • Συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

  • Τι προτίθενται να κάνουν σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η νομοθετική πρόβλεψη για αιτιολογημένη απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς;
  • Είναι σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων και άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων που δρομολογούν λειτουργία των δραστηριοτήτων τους στο σύνολο των Κυριακών του έτους;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη- Ελένη

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα

Βαγενά- Κηλαηδώνη Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βασιλικός Βασίλειος

Βίτσας Δημήτριος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Λάππας Σπυρίδωνας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος (Θανάσης)

Παππάς Νικόλαος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουφά Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φλαμπουράρης Αλέξανδρος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος 

Κώστας Μπάρκας στον Antenna TV: ‘Στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να υπάρξει συναίνεση διαφορετικά χάνει ο Θεσμός’

Την ανάγκη συναίνεσης ως προς την επιλογή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας επισήμανε σε συνέντευξή του στην Εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του Τηλεοπτικού Σταθμού Antenna ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει κυρίως ο Πρωθυπουργός. Εμείς, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να υπάρχει συναίνεση, το 2015 προτείναμε τον κ. Παυλόπουλο, ο οποίος δεν αποτελεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν διεκδικούμε ότι μόνο από το κόμμα μας θα πρέπει να υπάρξε ι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εκλογή ενός Προέδρου δεν πρέπει να θεωρείται κέρδος για ένα κόμμα, διότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εάν αποτελεί κομματικό στέλεχος, όπως προωθεί το ΚΙΝ.ΑΛ, χάνει την έννοια του Προέδρου της Δημοκρατίας.». Ως προς την ονοματολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ο κ. Μπάρκας υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν βοηθά τον θεσμό, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο κ. Παυλόπουλος είναι ένας καλός Πρόεδρος. «Θα συμφωνήσω με όσους λένε ότι η ονοματολογία γύρω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν βοηθά τον θεσμό. Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι ο κ. Παυλόπουλος, παρά τις όποιες διαφωνίες είχαμε μαζί του, υπήρξε ένας καλός Πρόεδρος. Ήταν ο Πρόεδρος της μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία η χώρα βγήκε από τα Μνημόνια.».

Σχετικά με τα αποτελέσματα του ταξιδιού του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, επισήμανε τη θετική στάση, τη στάση συναίνεσης που τηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα, μία πολιτική, που δεν τήρησε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΙΝ.ΑΛ, κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας παράλληλα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη θα έπρεπε να είχε οργανωθεί πολύ καλύτερα από τον κ. Μητσοτάκη και τους συμβούλους του. «Η εθνική στάση του ΣΥΡΙΖΑ για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και το γεγονός ότι εμείς δεν θα γίνουμε ούτε Νέα Δημοκρατία και κ. Μητσοτάκης, ούτε ΚΙΝ.ΑΛ και κ. Γεννηματά, φάνηκε από τη στάση μας στην ψήφιση του προϋπολογισμού για την Εθνική Άμυνα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε για την έκρυθμη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή, για τη στάση της Τουρκίας, για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Αυτό που κυρίως ενόχλησε τον ελληνικό λαό είναι ότι την επόμενη ακριβώς της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ, ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι Μεσόγειος χωρίς Τουρκία δεν υπάρχει. Η κριτική μας είναι στα ζητήματα που δεν τέθηκαν στη συνάντηση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι η μοναδική χώρα, η οποία αναγνωρίζει πρακτικές της αμερικανικής κυβέρνησης, όσον αφορά τη δολοφονία του Ιρανού Στρατηγού, αλλά και να δίνουμε στήριξη χωρίς να συνεννοούμαστε με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τασσόμαστε αναφανδόν υπέρ σε ζητήματα, τη στιγμή που άλλες χώρες δεν έχουν τοποθετηθεί. Θα έπρεπε αρχικά οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη να οργανώσουν καλύτερα το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και δεύτερον, να μην αφήσουν τόσο μεγάλες υποσχέσεις ως προς τη θετική στάση του κ. Τραμπ απέναντι στην Ελλάδα και εναντίον της Τουρκίας. Το προηγούμενο διάστημα ΜΜΕ και δημοσιογράφοι φιλικά διακείμενοι στη Νέα Δημοκρατία έλεγαν ότι η επιτυχία του κ. Μητσοτάκη θα είναι να αποσπάσει μια καταδίκη του κ. Τραμπ για τον κ. Ερντογάν. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν συνέβη. Επιπλέον, από κυβερνητικά στελέχη αφήνονται να εννοηθούν διάφορα περί «συνδιαχείρισης» με την Τουρκία», όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάρκας.

Τέλος ο κ. Μπάρκας, εν όψει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις αναφέρθηκε στην ασκούμενη μέχρι σήμερα πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους συνταξιούχους υπενθυμίζοντας τις υποσχέσεις που έδινα προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες ότι δεν θα κόψει τη 13η σύνταξη που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα διάφορα στελέχη της αφήνουν ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι θα κοπεί.

Δείτε σχετικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Κώστας Μπάρκας για την αποτίμηση του ταξιδιού Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: ‘Τα πράγματα θα ήταν γελοία αν δεν ήταν σοβαρά’

“Τα πράγματα θα ήταν γελοία αν δεν ήταν σοβαρά” δήλωσε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας σε συνέντευξή του στον Τηλεοπτικό Σταθμό «Κόντρα» σχετικά με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο κ. Τραμπ. Καυτηριάζοντας την προετοιμασία της επίσκεψης, καθώς και το βάρος που έδωσαν τα κυβερνητικά στελέχη σε ζητήματα επικοινωνίας, παρά ουσίας, ο κ. Μπάρκας σημείωσε ότι «θέλω να σταθώ στις δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών και στελεχών, οι οποίοι μετά τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, αυτά που λένε, αυτά που κάνουν είναι επικοινωνία. Στέκονται σε διάφορα επουσιώδη πράγματα, αλλά χάνουν την ουσία. Είναι πολύ σημαντική η είδηση της επίθεσης του Ιράν στο Ιράκ. Δυστυχώς σπαταλήθηκε τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο απλά για να παραστεί στη συνάντηση η κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πήγε στις ΗΠΑ για να παραστεί σε ένα αγώνα μπάσκετ, ή να συνεχίσει τις διακοπές του. Έπρεπε να πάει,, όπως άλλωστε είχε πει κι ο ίδιος και κυβερνητικοί κύκλοι πριν το ταξίδι, ότι θα πάει για να αποσπάσει μια συμφωνία, μια υποστήριξη απέναντι στη συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης. Ο κ. Τραμπ γελοιοποίησε τον κ. Μητσοτάκη, όταν ο κ. Μητσοτάκης μπροστά στις κάμερες αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και ο κ. Τραμπ έβηξε, όπως κάνουν οι ψάλτες όταν ξεχνούν μια λέξη. Τα σχόλια των δημοσιογράφων σχετικά με την αποτίμηση του ταξιδιού είναι δυστυχώς για τη χώρα μας, πολύ άσχημα». Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του ο κ. Μπάρκας αναφέρθηκε στα όσα παραχωρεί η χώρα και στα όσα φαίνεται μέχρι στιγμής να παίρνει ως αντάλλαγμα στην υποστήριξη πολιτικών που υλοποιούν οι ΗΠΑ, με το αποτέλεσμα να είναι προς το παρόν εις βάρος της Ελλάδας, αναφέροντας ότι «βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ε.Ε, που στήριξε τη δολοφονία στο Ιράν, μας βάζει στο μάτι του κυκλώνα των χωρών που το Ιράν θεωρεί ως εχθρούς. Επίσης, με τον αποκλεισμό κινεζικής εταιρείας από τον διαγωνισμό για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας νέας τεχνολογίας («5G»), αναιρεί την παρουσία του Προέδρου της Κίνας κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Ελλάδα, αλλά και όλο το επενδυτικό πλάνο, που είχε αναπτύξει ο κ. Μητσοτάκης σε σχέση με την Κίνα. Είπαμε επίσης στις ΗΠΑ ότι θα αγοράσουμε αεροπλάνα F-35, ενώ δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε. Και το βασικότερο, ο κ. Ερντογάν, μία μόλις μέρα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη- Τραμπ, είπε ότι δεν υπάρχουν σχέδια στη Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία».

Σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη χάραξη κοινής εθνικής γραμμής απέναντι στην εντεινόμενη επεκτατική διάθεση της Τουρκίας, ο κ. Μπάρκας υπογράμμισε ότι «εμείς έχουμε ταχθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης, όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα. Για αυτό ψηφίσαμε, εκτός των άλλων, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν θα γίνουμε Μητσοτάκηδες εμείς. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το Μακεδονικό την τοποθετούν στη γωνία της πολιτικής ιστορίας. Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε κάθε εθνικό ζήτημα θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή στρατηγική. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε την πολιτική του κ. Τραμπ. Ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να υποστηρίξει το οικονομικό μοντέλο του κ. Τραμπ, ο οποίος φτωχοποιεί τη μεγάλη μερίδα της κοινωνίας των ΗΠΑ, καταργεί κοινωνικά νομοσχέδια, που είχε φέρει ο προηγούμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ.».

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, ο κ. Μπάρκας ανάφερε ότι «ήταν μιας πρώτης τάξης ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης να διεκδικήσει ουσιαστικά πράγματα για τα εθνικά ζητήματα, αλλά δυστυχώς αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ουσιαστικά διακοπές και να αξιοποιεί ένα στρατό δημοσιογράφων, ο οποίος λέει πόσο καλά αγγλικά μιλά ο κ. Μητσοτάκης, ή ότι βλέπει μπάσκετ, κλπ. Είναι πολύ ιδιαίτερες οι στιγμές για τη χώρα μας. Όλη η περίοδος είναι επικίνδυνη. Το πόδι που είχε ο κ. Ερντογάν στα Βαλκάνια ήταν δύο χώρες, η Αλβανία και τα Σκόπια. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών και τον ευρωπαϊκό δρόμο που έχουν πάρει αυτές οι δύο χώρες, ο κ. Ερντογάν έχει πάψει να υπάρχει επί της ουσίας στα Βαλκάνια. Αντίθετα, στην τριμερή των χωρών της Μεσογείου συμμετείχε μέχρι τώρα άτυπα και ο εκάστοτε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή απέχουν από αυτή τη διαδικασία. Ο κ. Τραμπ είπε ενώπιον του κ. Μητσοτάκη «ο φίλος μου ο Ερντογάν». Δυστυχώς, η σημερινή ειδησεογραφία στην Τουρκία καταδεικνύει ότι η Τουρκία βγήκε αλώβητη και χαίρεται.».

Ως προς την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση και τις υποσχέσεις που έδωσε στους πολίτες και δεν τηρεί, ο κ. Μπάρκας σημείωσε «ο Νόμος για τη 13η σύνταξη, που φέραμε ως κυβέρνηση και ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, έλεγαν σημερινά κυβερνητικά στελέχη, όπως ο κ. Βορίδης, ότι δεν θα καταργηθεί. Είναι ένα μόνιμο μέτρο. Τώρα λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Η ψήφιση της 13ης σύνταξης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πρώτο μέτρο προς την επαναφορά της πλήρους 13ης σύνταξης. Είχαμε δεσμευθεί ότι θα βρούμε τον δημοσιονομικό χώρο, ώστε να την επαναφέρουμε πλήρως. Αν συγκρίνετε τα ποσά που δίνουμε σε συντάξεις και μέρισμα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα εμείς πηγαίναμε καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση, της οποίας το «επιτελικό κράτος» πνίγηκε σε δύο πόντους χιόνι. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά είχε υποσχεθεί ανάπτυξη 4% από την πρώτη στιγμή ως κυβέρνηση τώρα λέει ότι ο στόχος αυτός είναι για το 2023 κι αν τελικά επιτευχθεί και τότε. Εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα Μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια χώρα εκτός Μνημονίων. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι δεν θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό με το επιχείρημα ότι τον αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 11%. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αναγνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον κατώτατο μισθό, κάτι που δεν έκανε τότε ο κ. Βρούτσης λέγοντας για «εικονικές αυξήσεις» από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευθεί ότι θα αυξάνει τον κατώτατο μισθό σε ρυθμό διπλάσιο από τον ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό το πήρε πίσω, είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία δίνει σινιάλα στους εργοδότες ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς θα σταθούμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και θα υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους.» κατέληξε ο κ. Μπάρκας.

Δείτε σχετικά παρακάτω:

Άλλη πολιτική, άλλα αποτελέσματα

Το τελευταίο διάστημα τα νέα από την αγορά δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα. Ο εορταστικός τζίρος ήταν πεσμένος, οι προορισμοί εσωτερικού δεν ήταν πλήρεις, έχουν αρχίσει απολύσεις, μειώσεις μισθών, γενικά η οικονομία δεν δείχνει να παίρνει τη σκυτάλη από τις πολύ καλές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Η υπεραισιοδοξία ότι «οι δυνάμεις της αγοράς» στην κυβέρνηση θα τόνωναν την οικονομία, που κρατούσαν καθηλωμένη οι ιδεοληπτικοί μαδούροι, δεν επιβεβαιώθηκε, παρά μόνον στο σκέλος της εξοικονόμησης μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων για τα ανώτατα εισοδηματικά στρώματα και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν ούτε φυσικό φαινόμενο ούτε οφείλονται στον διεθνή οικονομικό περίγυρο. Ήταν αποτέλεσμα ενός νομοθετικού μπαράζ τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που ήρε την προστασία των εργαζομένων, δημιούργησε όρους μείωσης μισθών, διευκόλυνσης απολύσεων και στέρησε από την αγορά τη ζήτηση πετσοκόβοντας το κοινωνικό μέρισμα.

O ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση είχε ακολουθήσει την αντίθετη πολιτική. Εντός των μνημονιακών δεσμών φρόντιζε να διανέμεται στο τέλος της χρονιάς σε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας ένα όχι ευκαταφρόνητο κοινωνικό μέρισμα, το οποίο και βοηθούσε οικονομικά τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και κατευθυνόταν «σούμπιτο» στην αγορά, συνήθως στην εορταστική κίνηση.

Αμέσως μετά την απελευθέρωση από τα μνημονιακά δεσμά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στη 13η σύνταξη, που επίσης αφορούσαν τις τάξεις που καταναλώνουν και όχι αυτές που αποταμιεύουν.

Αυτές ήταν κινήσεις και υπεράσπισης της κοινωνικής συνοχής αλλά και τόνωσης της αγοράς και της οικονομίας. Και είχαν άμεση και θετική αντανάκλαση και στην αγορά και στην αγορά εργασίας.

Αλλά έκαστος εφ’ ω ετάχθη.

 

  • Το κύριο άρθρο της ΑΥΓΗΣ την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020