Κώστας Μπάρκας: Η «κανονικότητα» της εργασίας όλες τις Κυριακές του έτους επιστρέφει στην Πρέβεζα…

Τις κινήσεις των αρμόδιων Υπουργείων καλούν να γνωστοποιήσουν, καταθέτοντας Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τριάντα οκτώ (38) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από την απόφαση της εταιρείας «Jumbo» για λειτουργία του υποκαταστήματός της στον Νομό Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους.

Η συγκεκριμένη απόφαση της εταιρείας, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό της, προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Πρέβεζας. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Πρέβεζας ζητά την άμεση αναίρεση της απόφασης της εταιρίας «Jumbo» για τη λειτουργία του καταστήματος Πρέβεζας τις Κυριακές. Επίσης, το Επιμελητήριο Πρέβεζας, όπως αναφέρεται, έχει    προχωρήσει στην έγγραφη επιστολή διαμαρτυρίας προς το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Πρέβεζας και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτούνται προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων- μελών του.

Οι ερωτώντες Βουλευτές στην Ερώτησή τους καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να διατυπώσουν το σύνολο των ενεργειών που πρόκειται να προβούν προκειμένου να διερευνηθεί αν τηρήθηκε η νομιμότητα ως προς τα στάδια έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της απόφασης της εταιρείας για λειτουργία του υποκαταστήματος του Νομού Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους. Πιο συγκεκριμένα, αν τηρήθηκαν οι όροι διαβούλευσης του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με τους τοπικούς και συλλογικούς φορείς προτού εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από τον Αντιπεριφερειάρχη, όπως άλλωστε ορίζει ο Νόμος 4472/2017. Επιπλέον, με την Ερώτηση ζητείται να διερευνηθεί αν η σχετική απόφαση εγείρει ζητήματα καταχρηστικότητας κατά την εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού Νόμου, κατά πόσο δηλαδή πέρα από τις Κυριακές του έτους που επιτρέπεται να λειτουργούν τα καταστήματα, οι επιπλέον Κυριακές που μπορεί να αποφασιστούν ύστερα από απόφαση του κατά τόπους Αντιπεριφερειάρχη.

Είναι προφανές ότι η σχετική απόφαση της εταιρείας, αφενός, δημιουργεί σοβαρές ανατροπές στην ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των εργαζόμενων σε αυτή και αφετέρου, διαμορφώνει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε μικρούς κατά κύριο λόγο επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Λειτουργία του Υποκαταστήματος της Επιχείρησης «JUMBO» στον Νομό Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους.

 

Αναστάτωση προκάλεσε στους πολίτες, σε συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Νομού Πρέβεζας η απόφαση της εταιρείας «Jumbo» για τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στον Νομό Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους. Η σχετική απόφαση της εταιρείας είναι αναρτημένη στον ιστότοπό της.

Η απόφαση της εταιρείας ήδη προκάλεσε την αντίδραση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Πρέβεζας, καθώς και του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Πρέβεζας ζητά την άμεση αναίρεση της απόφασης της εταιρίας JUMBO για τη λειτουργία του καταστήματος Πρέβεζας τις Κυριακές. Επίσης, το Επιμελητήριο Πρέβεζας, όπως αναφέρεται, έχει    προχωρήσει στην έγγραφη επιστολή διαμαρτυρίας προς το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Πρέβεζας και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτούνται προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων- μελών του.

Όπως προκύπτει από το Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τους όρους λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και ειδικότερα οι διατάξεις του Νόμου 4177/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4472/2017, ορίζεται με σαφή τρόπο η διαδικασία ως προς τη λήψη απόφασης για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 1Α του άρθρου 16 του Νόμου 4177/2013, καθώς και με το άρθρο 49 του Νόμου 4472/2017, ορίζονται αφενός, οι Κυριακές του έτους, αφετέρου οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Ιδιαίτερη αξία στην προκειμένη περίπτωση έχει η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Νόμου 4177/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4472/2017, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων η διαδικασία ως προς τη λήψη απόφασης για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.» (Νόμος 4472/2017, άρθρο 49, παρ.2).

Επειδή, βάσει της αντίδρασης, αφενός του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Πρέβεζας, αφετέρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, δεν προκύπτει ότι έχει υπάρξει διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς, ώστε να εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση για την προαιρετική λειτουργία και άλλες Κυριακές του έτους, όπως ορίζει η παράγραφος 2, του άρθρου 49, του Νόμου 4472/2017,

Επειδή, εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ως καταχρηστική η απόφαση της επιχείρησης να λειτουργεί το υποκατάστημα Πρέβεζας όλες τις Κυριακές του έτους, διότι η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του Νόμου 4472/2017, κάνει λόγο για «και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.»,

Επειδή, η απόφαση της επιχείρησης «Jumbo» για λειτουργία του υποκαταστήματός της στην Πρέβεζα όλες τις Κυριακές του έτους δημιουργεί,

  • Ανατροπή στην ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζόμενων της επιχείρησης,
  • Συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

  • Τι προτίθενται να κάνουν σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η νομοθετική πρόβλεψη για αιτιολογημένη απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς;
  • Είναι σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων και άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων που δρομολογούν λειτουργία των δραστηριοτήτων τους στο σύνολο των Κυριακών του έτους;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη- Ελένη

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα

Βαγενά- Κηλαηδώνη Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βασιλικός Βασίλειος

Βίτσας Δημήτριος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Λάππας Σπυρίδωνας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος (Θανάσης)

Παππάς Νικόλαος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουφά Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φλαμπουράρης Αλέξανδρος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος 

Κώστας Μπάρκας στο Open TV: Ο κ. Χρυσοχοΐδης αν είχε ψήγματα σοσιαλισμού μέσα του θα είχε παραιτηθεί

Ως επιχείρηση καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα χαρακτήρισε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος 7:00» του Τηλεοπτικού Σταθμού Open, τα πρόσφατα επαναλαμβανόμενα κρούσματα υπέρμετρης αστυνομικής βίας ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας. Ο κ. Μπάρκας έθεσε προ των ευθυνών του τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη τονίζοντας χαρακτηριστικά «Η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι η μεγάλη εικόνα. Και δυστυχώς ο πρώην σοσιαλιστής κ. Χρυσοχοΐδης γίνεται το «μακρύ χέρι» των ακροδεξιών απόψεων των κ.κ Βορίδη και Γεωργιάδη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς, ο κ. Χρυσοχοΐδης αν σεβόταν τον εαυτό του, εάν είχε ψήγματα σοσιαλισμού μέσα του θα είχε παραιτηθεί.». Αναφερόμενος στην επίθεση της αστυνομίας στο Μαρούσι ο κ. Μπάρκας σημείωσε ότι «ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου ανέφερε ότι μέχρι την παρέμβαση της αστυνομίας δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Υπήρχαν κάποια άτομα, τα οποία μοίραζαν φυλλάδια για κάποια κατάληψη που συνέβαινε στο Μαρούσι, χωρίς να ενοχλήσουν κανένα. Και έκανε «ντου» η αστυνομία μέρα μεσημέρι, τη στιγμή που υπήρχαν οικογένειες και παιδιά.».

Σύμφωνα με τον κ. Μπάρκα, διατυπώνονται απόψεις από στελέχη και φίλα προσκείμενους στη δεξιά παράταξη, που το τελικό τους πρόσημο είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. «Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται σε διαδικασίες που έχουν πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο. Ο συνδικαλιστής της αστυνομίας, κ. Μπαλάσκας είπε ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν, ως συνδικαλιστές της αστυνομίας την επαναφορά του «ιδιώνυμου». Το ιδιώνυμο λειτούργησε στην Ελλάδα από το 1929 μέχρι το 1974 και κυρίως μετά τον εμφύλιο και αφορούσε την απαγόρευση των αριστερών απόψεων στην Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα για τη δημοκρατία μας. Γίνεται ένα πλυντήριο απόψεων, το οποίο βγάζει επί της ουσίας επικίνδυνες προτάσεις για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας. Δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι οι ταράτσες του σπιτιού είναι ιδιωτικός χώρος όπου μπορεί να μπαίνει η αστυνομία. Από πού προκύπτει αυτό; Αυτά λένε στελέχη της κυβέρνησης, υπουργοί της κυβέρνησης. Έδειραν έναν άνθρωπο στο σπίτι, με την οικογένειά του, βγήκαν οι φιλικά διακείμενοι στην κυβέρνηση δημοσιογράφοι και έλεγαν ότι τα παιδιά του ήταν στην κατάληψη. Αυτό δεν προέκυψε από πουθενά. Μετά έλεγαν ότι η αστυνομία δεν χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες, ενώ η ίδια η αστυνομία λέει ότι χρησιμοποίησε πλαστικούς σβώλους. Την ίδια στιγμή συνδικαλιστές της αστυνομίας λένε ότι όλα αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα να τα κάνουν με την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ τώρα μπορούν.», ανάφερε ο κ. Μπάρκας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του και καλούμενος να απαντήσει στις αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ακραία φαινόμενα, ο κ. Μπάρκας επισήμανε ότι «δεν υποστηρίζουμε κανένα ακραίο φαινόμενο. Υποστηρίζουμε την εφαρμογή του Νόμου. Και εφαρμογή του Νόμου δεν είναι η επέμβαση στα σπίτια των ανθρώπων, η εφαρμογή του Νόμου δεν είναι η κατάβρεξη ενός ΑΜΕΑ από αστυνομικό. Είμαστε το κόμμα που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εφαρμογή του Νόμου, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το έκανε ούτε στην περίπτωση Ινδαρέ, ούτε στην περίπτωση της επίθεσης σε ΑΜΕΑ στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας.».

 

Αλέξης Τσίπρας: «3 εκ. άνθρωποι θα ψάξουν και δεν θα βρουν τα χρήματα που έπαιρναν»

Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για εξαπάτηση του ελληνικού λαού σχετικά με τις φοροελαφρύνσεις που υποσχέθηκε και δεν κάνει πράξη για την μεσαία τάξη πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε συνειδητά ο Μητσοτάκης εξαπατούσε τον ελληνικό λαό όταν μιλούσε για 4ο μνημόνιο ή όταν με απίστευτο λαϊκισμό καταφερόταν προεκλογικά κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Το κρίσιμο για μένα είναι ότι οι βασικοί λόγοι επετεύχθησαν. Όταν παρέλαβα τη χώρα ήταν στην μέση μιας κρίσης ανθρωπιστικής. Δεν είχαμε να δώσουμε μισθούς και συντάξεις. Καταφέραμε να βγούμε από την κρίση και να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους» ανέφερε ως έναν μικρό απολογισμό της κυβέρνησής του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Περάσαμε δύσκολες στιγμές και στις ελληνοτουρκικές κρίσεις. Παρά τις δυσκολίες, τις αδυναμίες, τα λάθη ή τις παραλείψεις καταφέραμε την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας, όπως έγινε με την Συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν επείγουσα ανάγκη να αναβαθμίσουμε τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας με την πολιτική μας στα Βαλκάνια, οι τριμερείς που κάναμε βάδιζαν όλα σε ένα σχέδιο. Δεν θα κάνω ότι μου έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα βγω να λαϊκίσω στα εθνικά θέματα της χώρας για λίγους ψήφους όπως έκανε ο ίδιος. Θα δώσω την συναίνεση μου όπου χρειάζεται» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε επί κυβερνήσεώς του αλλά και ασκείται σήμερα.

Για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησής του ανέφερε ότι «πέρσι ασκούσατε κριτική, την ώρα που δίναμε 800.000.000 κοινωνικό μέρισμα και μιλούσατε για ψίχουλα και για τους ”φιλοξενούμενους” που δεν το έπαιρναν. Τώρα πανηγυρίζουν γιατί δίνουν 175.000.000 σε 200.000 άτομα. Με κατηγορούσαν επί 3 χρόνια ότι δίναμε ψίχουλα. Αλλά αυτά τα ψίχουλα έδιναν την δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να περάσουν καλά τις γιορτές τους» κατέληξε.

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισήμανε ότι «από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019, ενισχύσαμε την κοινωνική πλειοψηφία με θετικά μέτρα ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ. Αυτά τα θετικά μέτρα χαρακτήριζε «ψίχουλα» η ΝΔ. Σήμερα, η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει δώσει σχεδόν 400 εκατ. ευρώ».

Κάνοντας σκληρή κριτική στις υποτιθέμενες παροχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναρωτήθηκε «χορταίνει κανείς με υποσχέσεις; 3 εκ. άνθρωποι θα ψάξουν και δεν θα βρουν τα χρήματα που έπαιρναν. Μόνιμο μέτρο ήταν η 13η σύνταξη και θα δινόταν ολόκληρη μόλις θα είχαμε δημοσιονομικό χώρο. Η Ν.Δ. θα χρειαστεί να ξεψηφίσει τη μονιμότητα του μέτρου της 13ης σύνταξης».

«Η Ν.Δ. προχωρεί σε μια σταδιακή ιδιωτικοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης. Η μέση επιβάρυνση των μη μισθωτών θα είναι 500 ευρώ ετησίως. Η μεσαία τάξη αντί να δει ελαφρύνσεις θα δει επιβαρύνσεις» τόνισε σχετικά με την πολιτική Μητσοτάκη στο θέμα της ασφάλισης των πολιτών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020

Μπορούμε αβίαστα να συμπεράνουμε ότι τίποτε καλό δεν προβλέπει, δεν
προϋπολογίζει, δεν καθρεφτίζει ο Προϋπολογισμούς για τους πολλούς. Για την Υγεία,
την Παιδεία, το κοινωνικό κράτος, τη μεσαία τάξη. Για τους λίγους και εκλεκτούς όμως
προϋπολογίζει το εντελώς αντίθετο. Από ελαφρύνσεις φορολογικές και άλλες, μέχρι
επιχορηγήσεις, και «δώρα», συχνά φωτογραφικά.
1. ΑΠΑΤΗ
Είναι με δυο λόγια Προϋπολογισμός ταξικής μονομέρειας, νεοφιλελεύθερης
ιδεοληψίας, αλλά και ΑΠΑΤΗΣ. Κορωνίδα μιας σειράς από απάτες που
χαρακτηρίζουν τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά. Απάτες
που όσο κι αν ωραιοποιούνται και συγκαλύπτονται από τη συστοιχία των φιλικών
τους ΜΜΕ, γίνονται όλο και πιο φανερές στην κοινή γνώμη. Ακόμα και στους
συντηρητικούς πολίτες που στήριξαν εκλογικά τη ΝΔ.
–Απάτη μέγιστη, η προπαγάνδα σας για 4ο μνημόνιο. Αυτά λέγατε στη περυσινή
συζήτηση για το προϋπολογισμό. Τη στιγμή που η δική μας κυβέρνηση έβγαζε
οριστικά τη χώρα από τον κλοιό των μνημονίων.
–Απάτη επίσης μέγιστη, η πολεμική σας για το χρέος, τη στιγμή που η δική μας
κυβέρνηση όχι μόνο το ρύθμιζε επιτέλους προς όφελος της χώρας, μετά από
σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά άνοιγε και έναν καθαρό διάδρομο, μετά από πολλά
χρόνια, για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
–Απάτη οι διαρκείς επιθέσεις σας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τα πλεονάσματα, τα
οποία είχατε υποσχεθεί να μειώσετε άμεσα, επειδή θα έδειχναν καλή διαγωγή
απέναντι στους εταίρους. Είδαμε πόσο τα μειώσατε κύριε Μητσοτάκη. Και η απάτη
αυτή είναι ακόμα χειρότερη, γιατί δεν αξιοποιήσατε αυτό που εμείς αρχίσαμε, τη
μείωση δηλαδή των πλεονασμάτων με τη δημιουργία ενός καταπιστευτικού
λογαριασμού, που θα εξασφάλιζε τους δανειστές.
–Απάτη τρανή, η ανάπτυξη 4% που θα φέρνατε αμέσως με την εκλογή σας. Γιατί
εσείς είστε τάχα φιλικοί προς τη μεγάλη επιχειρηματικότητα, σε αντίθεση με μας. Κι
ότι θα παραμερίσετε για τους επενδυτές εμπόδια, όπως η προστασία του
περιβάλλοντος, και η προστασία της εργασίας, σε αντίθεση με μας. Ε, τώρα
προϋπολογίζετε ανάπτυξη 2,8%, ενώ το ΔΝΤ, τις προβλέψεις του οποίου εκτιμάτε
ιδιαίτερα ρίχνει την πρόβλεψη κάτω από 2%. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 2,3%
–Απάτη μεγάλη επίσης, η δήθεν μεγαλοψυχία σας για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Επί της
ουσίας πήρατε τη δική μας ψηφισμένη απόφαση, για να την εναρμονίσετε με τη δική
σας ταξική μονομέρεια. Να δώσετε δηλαδή τη μερίδα του λέοντος στις μεγάλες
περιουσίες. Σε αντίθεση με μας, που είχαμε την εντελώς αντίθετη λογική.
–Απάτη τερατώδης, επίσης, η δήθεν ελάφρυνση της μεσαία τάξης. Την οποία αντί να
ελαφρύνετε την επιβαρύνετε. Με την αύξηση στην τιμή του ρεύματος, την
καρατόμηση του κοινωνικού μερίσματος, την κατάργηση της μόνιμης 13ης σύνταξης,
το πάγωμα των αυξήσεων του κατώτατου μισθού, τις νέες ασφαλιστικές εισφορές
που ετοιμάζετε για τους μη μισθωτούς, την υποχρέωση για 30% αποδείξεις
ηλεκτρονικών συναλλαγών, και μια σειρά άλλα μέτρα, που αφορούν τα χαμηλά και
μεσαία εισοδήματα.
2
–Απάτη επίσης η εκστρατεία σας για το κοινωνικό μέρισμα, που όταν το δίναμε εμείς
υπερπολλαπλάσιο το χαρακτηρίζατε ψίχουλα. Και ενώ τα ψίχουλα δόθηκαν την
τελευταία φορά σε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, τώρα δικαιούχοι είναι μόλις 200
χιλιάδες νοικοκυριά.
–Απάτη το δήθεν δημοσιονομικό κενό που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
–Απάτη το επιτελικό κράτος που αποδείχτηκε κράτος των πλαστών πτυχίων και της
fake αριστείας.
–Απάτη η προεκλογική υπόσχεση για δήθεν αύξηση του κατώτατου μισθού σε
ποσοστό διπλάσιο από το ποσοστό της ανάπτυξης.
–Απάτη μέγιστη και τρισάθλια επίσης, η καταγγελία της συμφωνίας των Πρεσπών,
ως προδοτικής. Που τώρα, ορθώς, θα την τηρήσετε και θα την τιμήσετε.
–Απάτη το αίσχος της προπαγάνδας σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσκαλεί τους πρόσφυγες
και προκαλεί το προσφυγικό.
–Απάτη ακόμη και οι μπουλντόζες στο Ελληνικό, που θα έπιαναν δουλειά την
επόμενη μέρα και έχουν περάσει 5 μήνες και ούτε ο διαγωνισμός για το καζίνο δε
τελείωσε.
–Χυδαία απάτη το δόγμα σας περί ασφάλειας, περί νόμου και τάξης. Ούτε στον νόμο
πιστεύετε κύριε Μητσοτάκη. Αν δεν σας βολεύει, όπως στην υπόθεση του Διοικητή
της ΕΥΠ, αλλά και άλλες πιο κρίσιμες υποθέσεις, τον αλλάζετε. Αλλά ούτε και την
τάξη και την ασφάλεια των πολιτών εξασφαλίζετε. Με τις επελάσεις των ΜΑΤ του
κυρίου Χρυσοχοΐδη, λες και βρισκόμαστε σε κατεχόμενη χώρα. Εκτός πια κι αν οι
εικόνες αστυνομικών … να ασχημονούν με χίλιους δυο τρόπους, χωρίς μάλιστα να
υπολογίζουν την παρουσία μαρτύρων, είναι εικόνες ευνομούμενης χώρας.
Ασφάλεια, κύριε Μητσοτάκη, δεν εξασφαλίζει η παράλογη, υπερβολική, και κάποτε
φασιστικού τύπου βία, εναντίον πολιτών. Όταν καταργείτε κάθε είδους ασφάλειας
στην εργασία. Όταν επιβάλλετε την ανασφάλεια στην καθημερινή επιβίωση των
εργαζομένων, της μεσαίας τάξης, της νεολαίας. Όταν υπονομεύετε το όποιο αίσθημα
ασφάλειας που με κόπο και θυσίες προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε, στις πιο
ευάλωτες ιδιαίτερα ομάδες του πληθυσμού, σε ζωτικούς τομείς, όπως η Υγεία, και η
Παιδεία.Τότε η επίδειξη αστυνομικής βίας, δεν αποσκοπεί ούτε στη δημόσια τάξη,
ούτε στην κοινωνική γαλήνη. Αποσκοπεί στη στήριξη μιας βάρβαρης πολιτικής και
στην καταστολή των αντιδράσεων που αυτή προκαλεί. Αποσκοπεί όχι στην
ασφάλεια, αλλά στον εκφοβισμό, και στην τρομοκράτηση.
2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συνολικά μετά το τέλος των προγραμμάτων, από τον Σεπτέμβρη του 2018 και μέχρι
τον Μάιο του 2019 νομοθετήσαμε μέτρα κόστους περίπου 2.2 δις ευρώ, ενώ
διανεμήθηκε και κοινωνικό μέρισμα 800 εκ. Δηλαδή αθροιστικά 3 δις. 3 δις ευρώ και
λέγατε ψίχουλα, παροχές και 4ο μνημόνιο. Και εσείς μέχρι σήμερα έχετε δώσει μόνο
205 εκ επιπλέον στον ΈΝΦΙΑ και αυτό για τα υψηλά βαλάντια και μόλις 175 εκ
κοινωνικό μέρισμα. Άθροισμα 380 εκ Και έχετε δημιουργήσει την εντύπωση, με τη
βοήθεια όσων σας στηρίζουν στα ΜΜΕ, ότι φέρατε τη χαρά, την ευτυχία και το
χαμόγελο στα χείλη του ελληνικού λαού και της μεσαίας τάξης. Έχετε βεβαίως φέρει
τη χαρά και την ευτυχία στους προνομιούχους. Γιατί θα φέρετε μια γενεά μείωση στη
φορολογία των επιχειρήσεων. Που θα ευνοήσει κυρίως όσες επιχειρήσεις έχουν
υψηλή κερδοφορία.
3
Εμείς όμως τον επεκτατικό προϋπολογισμό του 2019, δεν τον παρουσιάσαμε ως μια
επικοινωνιακή φωτοβολίδα, αλλά ως ένα πρώτο βήμα σε ένα συνολικό σχέδιο μιας
πενταετούς ανορθωτικής στρατηγικής. Μιας στρατηγικής όπου η αναγκαία
δημοσιονομική ισορροπία θα συμβάδιζε με την ταχεία αποκατάσταση των πληγών
της κρίσης και την αποκατάσταση του εισοδήματος των συνεπών φορολογουμένων,
που σήκωσαν το μεγάλο βάρος της προσαρμογής, και τη στήριξη της ανάκαμψης.
Για αυτό και παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για το 2020-2022, τον Μάη, οπότε και
ανακοινώσαμε τον ειδικό λογαριασμό των 5,5 δις για την ισόποση μείωση των
πλεονασμάτων κατά την επόμενη τριετία. Και ανακοινώσαμε μέτρα, όπως μεταξύ
άλλων :
–Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
–Η μείωση στο 50% της προκαταβολής φόρου
–Η επιδότηση εισφορών επιχειρήσεων για νέους εργαζόμενους.
–Και άλλα πολλά που αφορούν αποκλειστικά τη λεγόμενη Μεσαία τάξη.
Ο δικός σας προϋπολογισμός τι κάνει; Πού είναι η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης που
υποσχεθήκατε; Είπαμε, Απάτη. Όμως πέραν της απάτης, ποια είναι η δική σας
φιλοσοφία ; Έναντι των αναγκαίων ελαφρύνσεων της μεσαίας τάξης που εμείς είχαμε
δρομολογήσει εσείς δίνετε προτεραιότητα στην επιθετική μείωση της φορολογίας
μιας μικρής μερίδας επιχειρήσεων. Υπηρετείτε μια οικονομική στρατηγική που όπου
έχει δοκιμαστεί, σε όλο τον πλανήτη, έχει αποτύχει. Την στρατηγική αύξησης των
κερδών με την ελπίδα πως αυτή κάποια στιγμή θα μεταφραστεί σε επενδύσεις και
θέσεις εργασίας.
Εμείς είχαμε και έχουμε σχέδιο να προχωρήσουμε ακόμα πιο τολμηρά βήματα σε μια
ανορθωτική στρατηγική για την οικονομία και τη κοινωνία. Με περισσότερη
ελάφρυνση των φορολογικών βαρών των νοικοκυριών. Με τη δημιουργία θέσεων
εργασίας για τους νέους. Με την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την
υποστήριξη ενός τύπου ανάπτυξης που είναι συμβατός με τις προκλήσεις της
κλιματικής αλλαγής.
Εσείς τι ακριβώς έχετε ως σχέδιο. Να γεμίσετε το πιάτο των λίγων και ισχυρών. Και
αν και όταν αυτό ξεχειλίσει, να πέσει και καμιά σταγόνα για τους υπόλοιπους. Η
στρατηγική σας είναι : Πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Και θα έρθει η
ισχυρή ανάπτυξη. Μα αυτές ακριβώς δεν ήταν η στρατηγική και οι πολιτικές που μας
οδήγησαν στη κρίση ;
Εμείς αντιθέτως στρέψαμε την Ελλάδα προς το μέλλον…Καταφέραμε να βγούμε από
το βαθύ πηγάδι των μνημονίων και της άρσης οικονομικής κυριαρχίας. Επαναφέραμε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ρυθμίσαμε ένα δυσβάστακτο δημόσιο χρέος.
Εξασφαλίσαμε την έξοδο στις αγορές με πολύ ευνοϊκούς όρους και χαμηλά επιτόκια.
Τώρα όμως είναι η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά όχι να επαναλάβουμε τα λάθη του
παρελθόντος…. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, ωστόσο οι κοινωνικές πληγές δεν
θεραπεύτηκαν. Το αποτύπωμα της κοινωνικής αδικίας και των ανισοτήτων είναι
ακόμη βαθιά χαραγμένο στο κοινωνικό σώμα….Η διεθνής εμπειρία μας διδάσκει ότι η
οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την αναδιανομή και την άμβλυνση των
ανισοτήτων. Η αναδιανομή είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης διότι έχει αποδειχτεί
εμπειρικά ότι η μείωση ανισοτήτων είναι και αναπτυξιακά ευεργετική. Η ενίσχυση των
μισθών και του κοινωνικού κράτους είναι αυτή που αυξάνοντας τη ζήτηση, αυξάνει τη
κατανάλωση και δημιουργεί μια προοπτική σταθερής ανοδικής πορείας στο ΑΕΠ.
Συνεπώς η πολιτική σας είναι κατά την άποψή μας, προσανατολισμένη στη λάθος
κατεύθυνση.
4
Η χώρα μετά την έξοδο από τα μνημόνια δε χρειάζεται να επιστρέψει στα χέρια και
στις πολιτικές συνταγές που μας οδήγησαν στα μνημόνια. Η χώρα χρειάζεται
επειγόντως ένα ανορθωτικό σχέδιο.
–Χρειάζεται αναβαθμίσιμη του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής προστασίας
και όχι περικοπές των κοινωνικών επιδομάτων.
–Χρειάζεται αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, του θεσμικού πλαισίου προστασίας των εργαζόμενων και όχι
διάλυση και ασυδοσία.
–Χρειάζεται αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου, επένδυση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο, στις νέες τεχνολογίες και τη καινοτομία, και όχι μονοκαλλιέργεια στον
τουρισμό και στην οικοδομή και επιδοτήσεις σε όσους έχουν πρόσβαση στην εξουσία
ανεξάρτητα από τη παραγωγική προοπτική των δραστηριοτήτων τους.
–Χρειάζεται δίκαιη και με σύγχρονους όρους ανάπτυξη, που σημαίνει μετάβαση σε
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με τη προστασία του περιβάλλοντος σε
προτεραιότητα και όχι διευκολύνσεις, παράκαμψη της νομοθεσίας και επιδοτήσεις σε
όσους πληρώνουν, ακόμη και αν αυτοί καταστρέφουν το περιβάλλον με εξορύξεις,
όπως στη Χαλκιδική.
–Χρειάζεται τέλος αναβάθμιση κράτους και της δημόσιας διοίκησης, εμβάθυνση της
αξιοκρατίας και όχι επιστροφή στις πιο χυδαίες πελατειακές σχέσεις των κομματικών
διορισμών και των υπερήλικών κομματαρχών στους Δημόσιους οργανισμούς.
Αυτό το ανορθωτικό πρόγραμμα έχουμε σχεδιάσει και αυτό θα υλοποιούσαμε αν δεν
ερχόσασταν με μια προπαγάνδα ακραίας εξαπάτησης και απατηλών υποσχέσεων να
κερδίσετε τη ψήφο του ελληνικού λαού.
Η χώρα βρίσκεται για άλλη μια φορά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι….Ο
προϋπολογισμός που μας παρουσιάζετε είναι άδικος και το κυριότερο είναι σε λάθος
κατεύθυνση. … Διευρύνει αντί να αμβλύνει τις ανισότητες. Παράγει μεγαλύτερες
αντιφάσεις και κινδύνους για την οικονομία και τη κοινωνική πλειοψηφία, σε μια
περίοδο ήρθε η ώρα που οι πολλοί να θρέψουν τους καρπούς των θυσιών τους.
Στον ελληνικό λαό αξίζει, μετά από τόσα χρόνια θυσιών, ένα καλύτερο αύριο. Και
πιστεύουμε ότι όπως πάντα, έτσι και τώρα, θα το κατακτήσει μόνο μέσα από τους
αγώνες του.
Καταψηφίζουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ. Και καλούμε
τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τη μεσαία τάξη, τους αγρότες, τους ανθρώπους του
πνεύματος, να είναι σε εγρήγορση. Η πορεία προς τα εμπρός για τη χώρα δεν
ακυρώθηκε. Απλά αναστάλθηκε. Με τους δικούς τους αγώνες, σύντομα θα ξαναγίνει
πραγματικότητα.

Τεκμηρίωση Γραφείου Τύπου ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, 8/9/19

1. Πώς αποτιμάτε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ; Τι απαντάτε;

Ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αφενός επιβεβαίωσε την κριτική του Αλ. Τσίπρα ότι “τρώει από τα έτοιμα” της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου κατάφερε να μιλήσει για πάρα πολλά θέματα λέγοντας ελάχιστα πράγματα επί της ουσίας. Ένα είναι το σίγουρο. Ο πρωθυπουργός της χώρας μας διαβεβαίωσε ότι το σύνθημα «ανάπτυξη για όλους» στην πράξη μεταφράζεται σε «ανάπτυξη δίχως κανόνες για τους λίγους και τους ισχυρούς».

Στο έδαφος αυτό, για τη μεσαία επιχειρηματικότητα ακούσαμε μόνο ευχολόγια, ενώ για τους αγρότες και τη βιομηχανία τροφίμων δεν ακούσαμε τίποτα. Επίσης δεν ακούσαμε τίποτα για την προστασία των ανέργων, για την περιφερειακή ανάπτυξη, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και σειρά αναπτυξιακών συνεδρίων σε όλη την Ελλάδα.Ιδιαίτερα εκκωφαντική αλλά και εύγλωττη όμως ήταν η σιωπή του για το ερώτημα της σχέσης μεγάλων επενδύσεων και προστασίας του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα που σχεδιάζει η ΝΔ είναι μια χώρα δίχως κανόνες που η θέληση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων είναι ο νόμος του κράτους. Αυτός είναι ο ορισμός του νεοφιλελευθερισμού. 

 

Το νεοφιλελεύθερο όραμα του κυρίου Μητσοτάκη διαγράφεται με σαφήνεια στην αναφορά του στα ζητήματα της εργασίας. Εκεί με προκλητικό τρόπο μας διαβεβαίωσε ότι είναι πρώτιστη έγνοια του η προστασία των εργαζομένων και στη συνέχεια κατήγγειλε τις ρυθμίσεις προστασίας της μισθωτής εργασίας ως εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. 

2. Γιατί κατηγορείτε τον κ. Μητσοτάκη ότι “τρώει από τα έτοιμα”; Ήταν τόσο “καταστροφική” η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, όπως έλεγε προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης, που: 

-Είπε ότι αυτός μείωσε τον ΕΝΦΙΑ που μειώθηκε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το Δεκέμβρη του 2018.

-Είπε ότι αυτός -ως άλλος ταχυδακτυλουργός- μείωσε την ανεργία τον Αύγουστο ενώ εδώ και τρία χρόνια η Εργάνη καταγράφει άνοδο της απασχόλησης (πτώση ανεργίας 10 μονάδες σε 4 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ) και μείωση της αδήλωτης/υποδηλωμένης εργασίας.

-Είπε ότι αυτός έκανε τις 120 δόσεις που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

-Είπε ότι αυτός μειώνει τη φορολογία στις επιχειρήσεις που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2019 κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο ως το 25%.

-Είπε ότι επί των ημερών του μειώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων, όταν αυτό έχει συμβεί ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, αφού η χώρα καταγράφει για δέκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξη, έχει πλέον ρυθμισμένο χρέος και ισχυρά αποθεματικά στα κρατικά ταμεία.

-Είπε ότι θα διεκδικήσει από του εταίρους/δανειστές και τους θεσμούς την αποπληρωμή των ακριβών δανείων του ΔΝΤ χωρίς να αναφέρει ότι αυτό το είχε θέσει και επί της ουσίας διασφαλίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

-Καρπώθηκε την πλήρη άρση των κεφαλαιακών ελέγχων παρόλο που αυτή είχε σχεδόν εξολοκλήρου ολοκληρωθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το τελευταίο βήμα που έμενε δεν έγινε προεκλογικά διότι ο κ. Στουρνάρας επέλεξε να παραβλέψει τον θεσμικό του ρόλο και σκανδαλωδώς να στηρίξει πολιτικά τον κ. Μητσοτάκη στις εκλογές. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς αλλά το παραδέχονται και στελέχη της ΝΔ.

Αυτός λοιπόν τα πέτυχε όλα αυτά; Ως αντιπολίτευση; Να σοβαρευτούμε…

3. Γιατί λέτε ότι την εξαγορά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ την είχε επί της ουσίας διασφαλίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

Διότι η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο είχε αναγγείλει τον στόχο για αποπληρωμή των ακριβών δανείων του ΔΝΤ αλλά είχε ολοκληρώσει και τα ουσιώδη βήματα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλ. Τσακαλώτος, στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ τον περασμένο Απρίλιο είχε ενημερώσει την Κριστίν Λαγκάρντ για την πρόθεση της κυβέρνησης για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ και η κα Λαγκάρντ είχε καλωσορίσει μια τέτοια εξέλιξη, ενώ αντίστοιχη στάση είχε τηρήσει και η Γερμανία. Υπάρχει πλήθοςσχετικώνδημοσιευμάτωνστοντύπο.Επίσης, τον ίδιο μήνα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αφενός έθεσε επίσημα το αίτημα της αποπληρωμής στον ESM και αφετέρου παρουσίασε το αίτημα αυτό στο EuroWorkingGroup το οποίο είχε δώσει «πράσινο φως».

4. Το πρόγραμμα και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ΝΔ στη ΔΕΘ ήταν κοστολογημένες;

Ήταν τόσο κοστολογημένες που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σε ερώτηση δημοσιογράφου το μόνο που ήξερε να απαντήσει ήταν για το κόστος της μείωσης φόρου στις επιχειρήσεις και για τα υπόλοιπα δεσμεύθηκε να τα στείλει κοστολογημένα με… email! Τόσο τεχνοκράτης και “αξιόπιστος” είναι ο κ. Μητσοτάκης. Πέραν αυτού ωστόσο, αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι το κόστος που θα φανεί στον προϋπολογισμό. Εκεί που πλέον για το 2020 δε θα υπάρχουν πλεονάσματα 2,5% που είχε εξασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά 3,5% που επανέφερε η ΝΔ, με μία αόριστη υπόσχεση για επαναδιαπραγμάτευση από το 2021 και βλέπουμε. Εκεί θα φανεί και το κόστος των εξαγγελιών αλλά και το κόστος των ισοδύναμων που θα αναζητήσει η κυβέρνηση. Να δούμε ποιοι θα πληρώσουν το μάρμαρο.

5. Γιατί κατηγορείτε τον κ. Μητσοτάκη ότι ακύρωσε τα μέτρα ελάφρυνσης  που είχε ανακοίνωσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το 2020;

Διότι ο κ. Μητσοτάκης απορρίπτοντας τη μείωση των πλεονασμάτων που δρομολόγησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον καταπιστευτικό λογαριασμό, απέρριψε ένα προς ένα όλα τα μέτρα που είχε δεσμευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για το 2020. Μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων και αναπτυξιακής στόχευσης με έμφαση τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους δήθεν κόπτεται ο κ. Μητσοτάκης. Ακύρωσε την μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50% που θα ίσχυε από 1.1.2020. Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ και δραστική μείωση για μεγαλύτερα. Την αύξηση συντελεστή αποσβέσεων επενδύσεων στο 150%. Και φυσικά ακύρωσε τις 10.500 προσλήψεις καθηγητών που είχαν προγραμματιστεί με το 1:1 για το 2020 και το 2021 για όλα τα δημόσια σχολεία. 

6. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε για μείωση και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης ως το 2023. Τι απαντάτε;

Είναι γελοίος και μόνο ο τρόπος που προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να πουλήσει φύκια για χρωματιστές κορδέλες. Η αλήθεια είναι μία. Ο κ. Μητσοτάκης ακύρωσε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που ήταν προγραμματισμένη για το 2020 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και για να χαϊδέψει αυτιά, παραπέμπει ενδεχόμενη μείωσή της στο μέλλον και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει δημοσιονομικό χώρο. Τόσο πολύ ενδιαφέρεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

7. Γιατί εγκαλείτε τον κ. Μητσοτάκη για την πολιτική της κυβέρνησής του αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις;

Διότι στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε τις επόμενες αντεργατικές παρεμβάσεις της κυβέρνησής του, παρουσιάζοντάς τες ως δήθεν προστατευτικές για τους εργαζόμενους. Πρέπει να γνωρίζει όμως ότι δεν απευθύνεται σε ανόητους. Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης:

α. Προανήγγειλε ότι θα καταργήσει το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση των υπερωριών. Με το νόμο αυτό ξεκίνησε να ρυθμίζεται ένα μαύρο τοπίο της ελληνικής αγοράς εργασίας όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες από αυτές που δηλώνονται. Χαρακτηριστικό πεδίο όπου βοήθησε ο συγκεκριμένος νόμος ήταν ο χώρος των τραπεζών όπου μετά από πολλά χρόνια αυθαιρεσίας άρχισαν να τηρούνται τα ωράρια των εργαζομένων και επέστρεφαν σπίτι τους στην ώρα τους ή πληρώνονταν όπως ορθώς ο νόμος ορίζει τις υπερωρίες τους. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι χάρη στο νόμο αυτό μέσα σε μια χρονιά από τη θέσπισή του, δηλώθηκαν 6 εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας οι οποίες στο παρελθόν δεν δηλώνονταν ούτε φυσικά και πληρώνονταν. Είναι αυτόν το νόμο που ο κ. Μητσοτάκης προτίθεται να καταργήσει, επιστρέφοντας και πάλι την αγορά εργασίας στο πιο σκοτεινό παρελθόν της εργασιακής επισφάλειας.

β. Ο κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να καλλωπίσει την παραπάνω κατάργηση και νομίζοντας ότι μιλάει σε άσχετους, είπε ότι θα θεσπίσει την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Γνωρίζει φυσικά -και αν δεν γνωρίζει να ενημερωθεί- ότι η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας θεσμοθετήθηκε το 2011 και ουδέποτε εφαρμόστηκε. Είναι, δε, λιγάκι προκλητικό για τη λογική να λέει, έστω και ως ρητορικό σχήμα, ότι η δήλωση των υπερωριών είναι μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος για μια μικρή επιχείρηση, αλλά η κάρτα εργασίας δεν είναι. Αλλά φυσικά μια τέτοια συζήτηση θα είχε νόημα αν δεν ήταν περί όνου σκιάς. Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης θεώρησε ότι μπορεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια για την κατάργηση των κανόνων για τις υπερωρίες που σχεδιάζει.

γ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την κατάργηση των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων που ο ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε στη χώρα το 2018. Εξήγγειλε ότι στο εξής οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παρεκκλίνουν προφανώς επί το δυσμενέστερο από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης καταργείται. Άρα οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις παύουν να έχουν σημασία (αφού μια επιχείρηση θα μπορεί να θεσπίζει χειρότερους μισθούς και όρους εργασίας) και τούτο συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρχουν στην πραγματικότητα μισθολογικές αυξήσεις. Όπως εξάλλου συνέβαινε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν όπου εντός μνημονίου ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κατήργησαν αυτή την αρχή και οι μισθοί συμπιέστηκαν προς τα κάτω. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τρόικα ζητούσε επιμόνως το μέτρο που εξήγγειλε χθες ο κ Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σαφή επιστροφή σε μνημόνιο σε ότι αφορά τα εργασιακά .

8. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε στη ΔΕΘ ότι με την πολιτική του στα εργασιακά τον Αύγουστο είχαμε ρεκόρ προσλήψεων. Ισχύει;

Πράγματι, επιμένοντας να μας θεωρεί ανόητους, ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να δικαιολογήσει την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης μιλώντας για αναχρονιστικό θεσμό που με το που καταργήθηκε έφερε ρεκόρ στις προσλήψεις.

Πρώτον, να θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι μέχρι τον Ιούνιο είχαμε απόδοση ρεκόρ με τη δημιουργία 296.000 νέων θέσεων εργασίας ενώ τους δύο πρώτους μήνες διακυβέρνησης της ΝΔ, είχαμε απώλεια 11.000 θέσεων εργασίας.

Δεύτερον, θυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι η ρύθμιση συνιστά ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο καθώς επρόκειτο για αυτούσια μεταφορά της ρύθμισης του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη ο οποίος καλύπτει το σύνολο των χωρών της Ε.Ε.

Τρίτον, θα πρέπει να διαλέξει ποιο επιχείρημα θα χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει την αδικαιολόγητη κατάργηση, διαφορετικά προσβάλλει τη νοημοσύνη μας. Ή που ο βάσιμος λόγος απόλυσης δήθεν εμπόδιζε τις προσλήψεις γιατί οι εργοδότες αγχώνονταν ότι δεν θα μπορούσαν να απολύσουν τον εργαζόμενο, και γι’ αυτό με την κατάργηση του τάχα εκτοξεύτηκαν οι προσλήψεις (πράγμα ψευδές διότι ο Ιούλιος είχε ρεκόρ στις απολύσεις).Ή που ο βάσιμος λόγος δήθεν διευκόλυνε τις απολύσεις, πράγμα παράλογο διότι οι απολύσεις για όσο καιρό ίσχυσε η ρύθμιση έπρεπε να δικαιολογούνται, ενώ πριν ήταν αδικαιολόγητες. Ας διαλέξει τουλάχιστον ένα επιχείρημα για να γίνεται στοιχειώδης διάλογος.

9. Γιατί εγκαλείτε τον κ. Μητσοτάκη για τις προσλήψεις στο Δημόσιο;

Διότι ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προκειμένου να μην δεσμευτεί για τον κανόνα 1:1 στις προσλήψεις του δημοσίου και ειδικά ως προς τις αναγκαίες προσλήψεις για την Παιδεία, διαστρέβλωσε  την πραγματικότητα. Οι 4500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή αφορούν το 2019, και η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει καθυστερήσει να τις ολοκληρώσει. Οι 10500 προσλήψεις της γενικής εκπαίδευσης που δρομολογήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αφορούν τα έτη 2020 και 2021, στη βάση του κανόνα 1:1 και του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει άλλες προτεραιότητες που δεν τις ομολογεί και κυρίως δεν θέλει να δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει τον κανόνα των προλήψεων τα επόμενα χρόνια. 

10. Γιατί εγκαλείτε τον κ. Μητσοτάκη για ξεπούλημα της ΔΕΗ; Τι απαντάτε;

Δεν τήρησε ούτε τα προσχήματα. Ομολόγησε ότι θα πουληθούν τα κερδοφόρα φιλέτα της ΔΕΗ στο όνομα της δήθεν εξυγίανσης. Δε βρήκε κουβέντα να πει όμως για τις αυξήσεις φωτιά, πάνω από 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Αρκέστηκε να ομολογήσει κυνικά ότι δεν πρέπει να υπάρχει κοινωνικό τιμολόγιο, όταν είπε ότι η ΔΕΗ δεν πρέπει να έχει κοινωνική πολιτική. 

11. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα εισηγηθεί την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η ευρύτερη συναίνεση. Το σχόλιό σας;

Δεν πρόκειται μόνο για μία πρωτοφανή εργαλειοποίηση του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και για καταφανή καταστρατήγηση του Συντάγματος. Ο κ. Μητσοτάκης με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί μέσα από τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης να καταστήσει τον ΠτΔ εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης, αφού μία απλή πλειοψηφία θα μπορεί να διορίζει ουσιαστικά τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα. Χωρίς καμία διακομματική νομιμοποίηση και προφανέστατα χωρίς υπερκομματικό ρόλο που υποτίθεται πως οφείλει να έχει ο ΠτΔ. 

Πέραν αυτού, η πρόταση αυτή για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 βουλευτών είχε κατατεθεί ήδη από τη ΝΔ στη διαδικασία αναθεώρησης από την προηγούμενη Βουλή και καταψηφίστηκε. Δεν επιτρέπεται να επανέλθει στην παρούσα αναθεωρητική Βουλή. 

Αντιθέτως, τον περασμένο Μάρτιο,  μετά από δύο ψηφοφορίες στη Βουλή, έγινε δεκτή η πρόταση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για αναθεώρηση του άρθρου 32 του Συντάγματος προς την κατεύθυνση αποσύνδεσης της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, με τη διενέργεια επαναλαμβανόμενων επί ένα εξάμηνο ψηφοφοριών μέχρις ότου επιτευχθεί η πλειοψηφία τουλάχιστον 180 βουλευτών και, αν αυτή δεν συγκεντρωθεί, με άμεση εκλογή του Προέδρου από το λαό.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ευρύτερη νομιμοποίηση και ο υπερκομματικός ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης δείχνει το σεβασμό του στους θεσμούς, εξαγγέλλοντας πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος η οποία αποδοκιμάστηκε και καταψηφίστηκε κατά την πρώτη φάση της αναθεωρητικής διαδικασίας.

Κώστας Μπάρκας: “Δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα

Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο υποψήφιος βουλευτής Πρέβεζας με το ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας:

“Από το 2015 μέχρι σήμερα, στον πυρήνα της κυβερνητικής προσπάθειας έχει τεθεί η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, ως βασικό εργαλείο για την ανάταξη όλων των παραγωγικών  δυνάμεων της χώρας. Οι πολιτικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης, επανέφεραν το 2016, και εντός προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, την χώρα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σήμερα, το κρισιμότερο ζήτημα που ανακύπτει στην διαδικασία επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα, είναι η διάχυση της ανάπτυξης προς όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης και της μικρής επιχειρηματικότητας αποτελούν βασικό πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας σε αυτή την κατεύθυνση.

ΔΤ Κώστας Μπάρκας Δίκαιη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα

Τα τελευταία 4 χρόνια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε αυτόν τον προσανατολισμό με στοχευμένες δράσεις και αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις που  μειώνουν τα διοικητικά βάρη, περιορίζουν τη γραφειοκρατία, δίνουν νέες δυνατότητες χρηματοδότησης πέραν του τραπεζικού συστήματος και στηρίζουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την συνεργασία. Στην ΠΕ Πρέβεζας, έχει ενταχθεί σημαντικό πλήθος σχεδίων ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με όρους οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας μέσα από δράσεις όπως η Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, η Εργαλειοθήκη  Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Ιδιωτική Εκπαίδευση, η Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ, το Ψηφιακό Βήμα κ.α. Την ίδια στιγμή, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχουν υποβληθεί 238 επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 57,6 εκατ. Ευρώ.

Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, τις πρώτες εκτός πλαισίου δημοσιονομικής επιτήρησης, το δίλημμα είναι σαφές. Δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη με στήριξη του κόσμου της εργασίας ή κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, ανισότητα και καταπάτηση των εργασιακών κεκτημένων”.

Ποιος και με ποιο πρόγραμμα θα κυβερνήσει την Ελλάδα;

Στην αντεπίθεση με το πρόγραμμα και τη λαϊκή κινητοποίηση ο ΣΥΡΙΖΑ – Το διακύβευμα που διαφοροποιεί τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου από τις ευρωεκλογές είναι ποιοι θα κυβερνήσουν τα επόμενα χρόνια και με ποιο πρόγραμμα, αν θα είναι μια πορεία συνεχούς ελάφρυνσης των στρωμάτων που επλήγησαν περισσότερο και συνέχιση της εξόδου από την κρίση ή αν θα είναι επιστροφή στη λιτότητα και τη διάλυση του κοινωνικού κράτους

Τρεις εβδομάδες έμειναν για την εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, με τα διακυβεύματα της κάλπης να αποκρυσταλλώνονται όσο η προεκλογική περίοδος, που ξεκίνησε επίσημα την περασμένη Τρίτη, προχωρά.

Με το σύνολο σχεδόν των υποψηφιοτήτων να έχει ανακοινωθεί μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται πλέον με όλες τις δυνάμεις του στη μάχη. Μια μάχη για την ανατροπή του αποτελέσματος της 26ης Μαΐου, κάτι που αποτελεί βέβαια μια δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη συνθήκη, όπως εκτιμούν στην Κουμουνδούρου και την κυβέρνηση. Την τάση μείωσης της ψαλίδας επιβεβαιώνουν και οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Διαφορετικό το διακύβευμα των εθνικών εκλογών

Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι τις μέρες και τις εβδομάδες που απομένουν να γίνουν σαφή το επίδικο, οι προγραμματικές διαφορές και τα σχέδια για τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό είναι και το κύριο στοιχείο που διαφοροποιεί τις εθνικές εκλογές από τις ευρωεκλογές, αφού το κεντρικό ερώτημα της 7ης Ιουλίου είναι ποιοι θα κυβερνήσουν τα επόμενα χρόνια και με ποιο πρόγραμμα, αν θα είναι μια πορεία συνεχούς ελάφρυνσης των στρωμάτων που επλήγησαν περισσότερο και συνέχιση της εξόδου από την κρίση ή αν θα είναι επιστροφή στη λιτότητα και τη διάλυση του κοινωνικού κράτους.

Άλλωστε, η διαφορά από τη Ν.Δ. είναι 500.000 ψήφοι, όπως σημείωσε στη συνέντευξή του στον Alpha o Αλ. Τσίπρας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι “μπορούμε να το αντιστρέψουμε αν κατανοήσουμε πλήρως εκείνους τους ψηφοφόρους που δεν μας έκλεισαν την πόρτα, αλλά μας έδωσαν ένα μήνυμα: ότι αναγνωρίζουν μεν την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ τα τέσσερα χρόνια να βγάλει τη χώρα από τα Μνημόνια, ωστόσο εμείς είχαμε προσδοκία να τα καταφέρουμε όλα αυτά πιο γρήγορα και με λιγότερο πόνο”.

Στην πρώτη γραμμή η νέα γενιά

Η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη, ωστόσο ο Αλ. Τσίπρας επιλέγει σε αυτή τη μάχη να βγει μπροστά πλαισιωμένος από τη νέα γενιά στελεχών, όπως η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία αναλαμβάνει να παίξει κεντρικό ρόλο στον δρόμο προς τις κάλπες από τη θέση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου Ράνια Σβίγκου θα διεκδικήσει την εκλογή της στην Α’ Αθήνας, εκεί που βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Δ. Τζανακόπουλος, ο Ν. Φίλης, ο Ν. Βούτσης και ο… δικός μας Δ. Στούμπος.

Στην πρώτη γραμμή δίπλα στον πρωθυπουργό μπαίνουν ακόμα ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος, τηρώντας τη δέσμευσή του πως θα αγωνιστεί από το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, δεν διεκδικεί την εκλογή του στο Κοινοβούλιο. Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος, που θα βρίσκεται στον βόρειο τομέα της Β’ Αθήνας, ο Αλ. Χαρίτσης, που αντικαταστάθηκε από τον υπηρεσιακό υπουργό Εσωτερικών Α. Ρουπακιώτη και θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών της Μεσσηνίας. Παράλληλα, στελέχη από τον κεντροαριστερό χώρο, όπως η Μ. Ξενογιαννακοπούλου, επίσης υποψήφια στον Βόρειο Τομέα, και ο Γ. Ραγκούσης, που κατεβαίνει στη Β’ Πειραιά.

Συνελεύσεις ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία παντού

Στο μεταξύ, σε καθημερινή βάση διεξάγονται συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ήδη την περασμένη εβδομάδα σε δεκάδες περιοχές πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συνελεύσεις με το κλίμα να είναι θετικό, ενώ είναι εμφανές ότι η συσπείρωση του κόμματος ενισχύεται. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου ανένταχτοι πολίτες, διαφορετικών πολιτικών καταγωγών αλλά και πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν τη στήριξή τους και τη διαθεσιμότητα να συνδράμουν στον κρίσιμο προεκλογικό αγώνα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η παρέμβαση πολιτών του Ιλίου από τον ευρύτερο προοδευτικό, δημοκρατικό και πράσινο χώρο, που καλούν σε συστράτευση και ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ τις 7 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχες πρωτοβουλίες καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας τόσο στις κομματικές οργανώσεις όσο και στις οργανώσεις της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα με τη διενέργεια συνελεύσεων και περιοδειών προκειμένου να επικοινωνηθεί το πρόγραμμα, την ερχόμενη εβδομάδα είναι στο τραπέζι η σκέψη για τη διοργάνωση πολιτικής και πολιτιστικής εκδήλωσης στην Αθήνα.

Δύο αντιλήψεις

Έτσι, μετά την παρουσίαση κοστολογημένου και ρεαλιστικού προγράμματος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύονται οι δύο διαφορετικές και πολιτικά και ιδεολογικά αντίπαλες αντιλήψεις για την έξοδο από την κρίση. Από τη μία πλευρά αυτή που εκφράζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ότι η συλλογική πρόοδος, η ανάπτυξη και η πρόοδος της κοινωνίας και της οικονομίας προϋποθέτουν την ενίσχυση των αμοιβών, τη μείωση της ανεργίας, ποιοτικές δουλειές και προϋποθέτουν επίσης την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας.

Η άλλη αντίληψη που εκφράζεται, όσο κι αν επιχειρείται να αποσιωποιηθεί από τη Ν.Δ., τον Κ. Μητσοτάκη, τον Γ. Στουρνάρα, τη Μ. Ξαφά και όλο το ακραία νεοφιλελέυθερο στρατόπεδο εντός και εκτός Ελλάδας, είναι μια αντίληψη που βασίζεται στο αξίωμα ότι η ανάπτυξη περνάει μέσα από τη μείωση του μισθολογικού κόστους, την περικοπή των δαπανών για το κοινωνικό κράτος, το Δημόσιο, τους μισθούς και τις συντάξεις. Κάτι που προϋποθέτει φυσικά την επαναφορά της παραβατικότητας, εργοδοτικής και φορολογικής.

“Εκτός από ιδεολογικό πρόσημο, οι δύο αυτές αντιλήψεις δείχνουν και ποια Ελλάδα θέλουμε. Η παραβατικότητα δεν είναι φιλική στην επιχειρηματικότητα, δείχνει την παλιά Ελλάδα που αφήσαμε πίσω. Δημιουργεί άνισες συνθήκες ανταγωνισμού ανάμεσα στους ίδιους τους επιχειρηματίες” ανέφερε κατά την επίσκεψή του στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας την Πέμπτη ο Αλ. Τσίπρας, ο οποίος χαρακτήρισε εθνικό στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το 1 προς 5 που διαλύει το κοινωνικό κράτος

Την ίδια ώρα, ο “οδοστρωτήρας” που υπόσχεται ο Κ. Μητσοτάκης μεταφράζεται σε ισοπέδωση της εργασίας και των κατακτήσεων της τελευταίας τετραετίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δέσμευση της Ν.Δ. για την επαναφορά του μνημονιακού κανόνα 1 προς 5 στο Δημόσιο, για κάθε πέντε αποχωρήσεις, δηλαδή, μία πρόσληψη. Τη στιγμή που η κυβέρνηση προχωρά σε προσλήψεις 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και έχει σχεδιάσει ένα σύνολο 9.500 προσλήψεων για το 2019, η επιστροφή στον κανόνα 1 προς 5 σημαίνει ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόλις 1.800 προσλήψεις. Εάν σε αυτό συνυπολογιστεί η έτερη δέσμευση του αρχηγού της Ν.Δ. για την πρόσληψη 1.500 αστυνομικών, σημαίνει ότι κρίσιμοι τομείς του κοινωνικού κράτους θα στελεχωθούν με μόλις 300 προσλήψεις.

Υπέρ της μεσαίας τάξης το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύουν ότι η μεσαία τάξη έχασε το 35% του εισοδήματός της την περίοδο 2010-2014 από τις κυβερνήσεις εκείνων που εμφανίζονται σήμερα ως σωτήρες της. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε δίνει μεγάλο βάρος στη στήριξη των μεσαίων στρωμάτων, τόσο φορολογικά όσο και μέσα από την αύξηση των μισθών και των θέσεων εργασίας. Τη μεσαία τάξη ωστόσο, που δεν είδε στην καθημερινότητά της αλλαγές από το τέλος των Μνημονίων αν και σταθεροποιήθηκε, αφορά άμεσα και το εάν θα πληρώνει ή όχι για τα νοσοκομεία, αν θα βρίσκει νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, εάν τα παιδιά στα σχολεία θα βρίσκουν καθηγητές.

Εξάλλου, η βασική φορολογική ελάφρυνση που περιγράφει το πρόγραμμα της Ν.Δ. είναι για τα κέρδη των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και τα μερίσματα, κάτι που αφορά ένα πολύ μικρό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, με κόστος μάλιστα 1,5 δισ. ευρώ. Ένα ποσό το οποίο ακόμα δεν έχει απαντηθεί από την Πειραιώς πώς θα εξασφαλιστεί, εάν όχι από την περικοπή κοινωνικών, μισθολογικών και συνταξιοδοτικών δαπανών.

Επιμένει στο ντιμπέιτ ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να απευθύνει πρόσκληση στη Ν.Δ. να προσέλθει σε ένα ντιμπέιτ Τσίπρα – Μητσοτάκη προκειμένου η αξιωματική αντιπολίτευση να αποκαλύψει τις συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις της πίσω από τις γενικολογίες και την υποκριτική μετριοπάθεια. Έχει ενδιαφέρον εάν ο αρχηγός της Ν.Δ. θα τηρήσει την υπόσχεσή του: “Προκηρύξτε εκλογές, κ. Τσίπρα, και θα κάνουμε όσα ντιμπέιτ θέλετε” έλεγε τον Μάιο στη Βουλή.

Περί καμένης γης…

Ένα ντιμπέιτ που θα ξεδιάλυνε τη θολή και ψευδή εικόνα που φιλοτεχνούν με συνέπεια στα στελέχη της αντιπολίτευσης και τα μίντια που τη στηρίζουν, τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος για την επιστροφή στην πολιτική της περιόδου 2010-2014. Πρόκειται φυσικά για το αφήγημα της “καμένης γης” που δήθεν αφήνει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ουδέν ψευδέστερον. Σε αντίθεση με τη χώρα που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, με άδεια ταμεία και τις υποχρεώσεις κάθε μήνα να βγαίνουν με το σταγονόμετρο, με τα ομόλογα στο… ταβάνι, την πρόσβαση στις αγορές να μοιάζει με ανέκδοτο. Σήμερα η Ελλάδα έχει ένα “μαξιλάρι” ρευστότητας ύψους 35 δισ. ευρώ, υπάρχει η δυνατότητα να μειωθούν τα πλεονάσματα μέσα από τον ειδικό λογαριασμό των 5,5 δισ. ευρώ για τη μείωση κατά 1 μονάδα των στόχων από το 2020 και μετά, με την πρόσβαση της χώρας στις αγορές να είναι δεδομένη, με τα ομόλογα να καταγράφουν ιστορικά χαμηλά εδώ και πολλούς μήνες.

Κάτι που οφείλεται στην έξοδο της χώρας από τα Μνημόνια, τους χειρισμούς της κυβέρνησης, την απόδοση της οικονομίας, την αναπτυξιακή πορεία- σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον καθόλου ευνοϊκό, με μια στάσιμη ανάπτυξη- και όχι φυσικά στην… αναμονή της νίκης της Ν.Δ. Επιπλέον, η ανεργία βαίνει σταθερά μειούμενη. Παράλληλα αναμένεται νέο ρεκόρ στον τουρισμό με αυξημένες αφίξεις (+13,0% στο τετράμηνο) και εισπράξεις (+37,2%), ενώ καταγράφεται “φρένο” στη μακρόχρονη τάση διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο.

Παράλληλα, η Ελλάδα παίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας κλείσει ένα ανοιχτό κεφάλαιο δεκαετιών με τους βόρειους γείτονες ανάβοντας “κόκκινο” στις βλέψεις της Άγκυρας στην περιοχή. Την ίδια ώρα, με ενισχυμένες συμμαχίες, λόγο και ρόλο στις πολυμερείς συνεργασίες με όλους τους σημαντικούς γεωπολιτικούς παίκτες της περιοχής, από τα Βαλκάνια, τον ευρωπαϊκό Νότο, έως τις αραβικές χώρες, το Ισραήλ και την Κύπρο, η Ελλάδα παίζει ρόλο σταθερότητας στην περιοχή σε μια περίοδο που, λόγω της τουρκικής προκλητικότητας, η σταθερότητα δεν είναι κάτι δεδομένο.

Στηρίζουμε το ευρωψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Δημιουργήθηκε και στην Πρέβεζα πλατειά εκλογική επιτροπή στήριξης του ευρωψηφοδελτίου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η επιτροπή υιοθέτησε αυτούσια

την διακήρυξη που ανακοινώθηκε  στις 21/4/2019

με κεντρικό σύνθημα

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας –

Για την Ελλάδα των πολλών,

Για την Ευρώπη των λαών»

Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται

και καλούμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες να την συνυπογράψουν

Το γραφείο της επιτροπής βρίσκεται 

στην οδό 21ης Οκτωβρίου 35 

και είναι ανοιχτό καθημερινά 10:00-14:00 και 18:00-20:00

 (τηλ. 2682027172)

 

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
3 ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
4 ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
6 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
7 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
8 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
11 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
12 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
13 ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14 ΖΑΒΡΑ ΒΑΣΩ
15 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
16 ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
17 ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
18 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
19 ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
20 ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ ΠΙΠΙΝΑ
21 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
22 ΚΛΑΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
23 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
24 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
25 ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26 ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
27 ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
28 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
29 ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
30 ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΟΓΕΝΗ)
31 ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
32 ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33 ΜΑΚΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
34 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
35 ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
36 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
37 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
38 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
39 ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
40 ΜΠΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
41 ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42 ΝΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
43 ΝΤΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
44 ΝΤΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
45 ΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ
46 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
47 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
48 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
49 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
50 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
51 ΠΛΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
52 ΡΩΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
53 ΣΑΚΚΑΣ ΤΑΣΟΣ
54 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
55 ΣΟΠΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
56 ΣΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
57 ΤΑΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
58 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
59 ΤΣΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
60 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΡΑΝΙΑ
61 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
62 ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
63 ΦΩΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
64 ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ