Πρόταση για το Λιμάνι της Πρέβεζας

Στη προσπάθεια που καταβάλλουμε με το site μας επιδιώκουμε να ανοίξουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν την τοπική μας κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, στη στήλη μας “Απόψεις” είμαστε ανοικτοί σε διάλογο με τους συμπολίτες μας για τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία της Πρέβεζας.

Λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή του   Γιώργου Ραυτόπουλου σχετικά με το Λιμάνι της Πρέβεζας. 

 

 

Προς τον Αρμόδιο Υπουργό για τις Δημόσιες συμβάσεις σε

θέματα Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Η Υπουργός Ανάπτυξης με την υπ’ αριθ. Τ/481/2-5-1996 απόφασή της   που νόμιμα δημοσιεύθηκε στην Εφ.τ.Κ. (ΦΕΚ Β  387/27-5-1996) ενέκρινε τη χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στο λιμάνι της Πρέβεζας, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο στην απόφαση αυτή και συνδημοσιευθέν στο ίδιο ως άνω Φ.Ε.Κ. τοπογραφικό σχέδιο. Η απόφαση αυτή αναφέρεται  και  στην υποβληθείσα στον Ε.Ο.Τ. τεχνική έκθεση και ορίζει τη συνολική χερσαία επιφάνεια του τουριστικού λιμένα σε 20.000 τ.μ. , η οποία (έκταση των 20.000 τ.μ.) θα προκύπτει και από επιχωματώσεις , με εμβαδόν επιχωματώσεων 8.400 τ.μ. , ήτοι καθαρός χώρος, πλην των μελλοντικών επιχωματώσεων, 11.600 τ.μ.

Με την υπ΄αρίθμ. 63/21-06-2007 Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Νομού Πρέβεζας κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που έγινε υπέρ της εταιρείας που πλειοδότησε για την Μαρίνα της Πρέβεζας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» στην οποία έγινε σαφές ότι η έκταση για την οποία πλειοδότησε είναι 6 στρέμματα περίπου λιγότερη σε σύγκριση με το πιο πάνω ΦΕΚ του Υπουργείου και ότι τα έργα  έχουν ολοκληρωθεί.

Κατόπιν ο επενδυτής υπογράφει την από 23-12-2008 Σύμβαση παραχώρησης της αξιοποίησης του Τουριστικού Λιμένα (ΜΑΡΙΝΑ)Πρέβεζας μέσω μακροχρόνιας Μίσθωσης με το Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας με βάση το πιο πάνω ΦΕΚ για 261 θέσεις ελλιμενισμού στην Θάλασσα και 54 θέσεων στην Ξηρά με το αντίστοιχο μηνιαίο τίμημα.

Συμβατική υποχρέωση του επενδυτή είναι να υπογράψει και αντίστοιχη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο  και στην συγκεκριμένη περίπτωση με το Υπουργείο  Τουρισμού  για να μπορέσει να λειτουργήσει στον χώρο της Μαρίνας .

Την από 21-12-2011 υπογράφει την Σύμβαση με το Υπουργείο  Τουρισμού ο επενδυτής της Μαρίνας .

Στο άρθρο 13 της σύμβασης  (Εγγυήσεις) – Εγγύηση καλής εκτέλεσης των έργων, ο επενδυτής ήταν υποχρεωμένος εντός οκταμήνου από την σύναψή της να καταθέσει στην Δ/νση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εγγυητική επιστολή προς το Ελληνικό Δημόσιο,    Τράπεζας, ίση με το 5% του προϋπολογιζόμενου κόστους της επένδυσης ήτοι 200.000,00 Ευρώ η οποία εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον επενδυτή με την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων.

Γι αυτήν την εγγυητική επιστολή που δεν κατέθεσε ο επενδυτής το Υπουργείο τον Κήρυξε Έκπτωτο με το υπ΄αριθμ.Πρωτ.19914/4-09-2013 έγγραφό του. 

Η  Λιμενική Επιτροπή Λιμενικού Ταμείου Νομού Πρέβεζας εξέδωσε τη με αριθ.9/26-1-2012 απόφασή της, με την οποία προέβη σε τροποποίηση της ως άνω χωροθέτησης και όχι μόνο. Ειδικότερα η τροποποίηση έγινε με την παραχώρηση στη μισθώτρια εταιρία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» δύο μερικότερων τμημάτων της χερσαίας ζώνης με στοιχεία νέου τοπογραφικού διαγράμματος δικής της κατασκευής (μηχανικών επιλογής της Λιμενικής Επιτροπής)  εμβαδού 5.468,60 τ.μ. και 311,97 τ.μ. αντίστοιχα. Και φυσικά δεν πρόκειται για έκταση από επιχωματώσεις, όπως προβλεπόταν στη χωροθέτηση της Υπουργού Ανάπτυξης και αυτοδικαίως στη σύμβαση εκμίσθωσης, αλλά για χώρο παντελώς έξω και πέραν του προσδιορισμένου από το συνοδεύον την πράξη χωροθέτησης της Υπ. Ανάπτυξης τοπογραφικό διάγραμμα, έτσι ώστε να καταλαμβάνεται χώρος κοινόχρηστου δρόμου στην παραλία της Πρέβεζας και στην Πλατεία Πρέβεζας.

Είναι καταπληκτική η διαφοροποίηση που έγινε στον μίσθιο χώρο με απλή σύγκριση των δύο τοπογραφικών διαγραμμάτων, ήτοι του νομίμου της Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αυτού των δύο μηχανικών επιλογής της Λιμενικής Επιτροπής, που συνοδεύει την παράνομη ως άνω πράξη της τροποποίησης της χωροθέτησης. Φυσικά ουδεμία δικαιοδοσία, αρμοδιότητα και εξουσία είχε η Λιμενική Επιτροπή να προβεί σε τροποποίηση της χωροθέτησης της Υπουργού Ανάπτυξης στον ως άνω χώρο, αφού με κανόνες αναγκαστικού δικαίου ορίζεται ότι η χωροθέτηση (και αυτονοήτως και η τροποποίηση της χωροθέτησης) αποτελούν διοικητικές πράξεις και μάλιστα εκδιδόμενες μετά σύνθετη διοικητική ενέργεια , με γνωμοδοτήσεις άλλων οργάνων, εγκρίσεις άλλων οργάνων και έκδοση τελικής απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού (βλ. άρθρο  31 Ν. 2160/1993) και δυνάμει αυτής της «απόφασης» της Λιμενικής Επιτροπής  ήδη παραχωρήθηκε στη μισθώτρια εταιρία ο παραπάνω επιπλέον εκτός μίσθωσης χώρος και τον εκμεταλλεύεται , εισπράττοντας δικαιώματα ελλιμενισμού.

Κατόπιν το Υπουργείο με την αριθμ. Πρωτ. 6493/13-03-2014 (Φ.Ε.Κ.94/Α.Α.Π./28-03-2014) Υπουργική Απόφαση περί χωροθέτησης  του τουριστικού Λιμένα στον Λιμένα Πρέβεζας χωροθετεί ως Μαρίνα και το υπόλοιπο κομμάτι που με την υπ΄αρίθμ.9/2012 Απόφαση είχε παραχωρήσει η Λιμενική Επιτροπή δια του Προέδρου της, στον Επενδυτή και την παραδίδει σ΄αυτόν, χωρίς διαγωνισμό παίρνοντας περίπου εξήντα θέσεις ελλιμενισμού επί πλέον με την αντίστοιχη χερσαία έκταση δηλ. τον δρόμο του Λιμανιού της Πρέβεζας και ένα μέρος του Πάρκινκ της Πόλης με το ίδιο τίμημα που είχε υπογραφεί στην σύμβαση με το Λ.Τ. , σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των εσόδων του Δήμου Πρέβεζας και με όφελος του επενδυτή.

Στην καινούργια σύμβαση από (13-10-2014) που υπέγραψε με τον επενδυτή το Υπουργείο δεν υπάρχει άρθρο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης των έργων) , Τυχαίο ;  !!!  παρά μόνο το ετήσιο μίσθωμα προς το Υπουργείο του ποσού των 14.151,00 € ,το οποίο υπήρχε και στην προηγούμενη σύμβαση.

Καμία εγγυητική επιστολή ,καμία δέσμευση για τον επενδυτή.

Δηλαδή μπορεί να μη φτιάξει κανένα έργο στην Μαρίνα, να πληρώνει στο Δημόσιο 14.151,00 €  και το αντίστοιχο ενοίκιο στο Λιμενικό Ταμείο,(αν το πληρώσει, διότι μέχρι πρότινος δεν το πλήρωνε και ο προηγούμενος Πρόεδρος του Λ.Τ. Πρέβεζας του είχε επιστρέψει τις εγγυητικές επιστολές που είχε καταθέσει για την ασφάλεια των μισθωμάτων στο Λ.Τ. ,πράξεις για τις οποίες διώκεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας μετά από καταγγελίες των πολιτών οπότε δεν είχε καμία ασφάλεια το Λιμενικό Ταμείο), να εισπράττει συγχρόνως τέλη ελλιμενισμού από τους Τουρίστες και τους πολίτες της Πόλης μας και να μην ενοχλείτε  από κανέναν και όταν θα καταγγελθεί η σύμβαση ,να πληρώσει 14.151,00 Ευρώ αποζημίωση στο Ελληνικό Δημόσιο και “έξω από την πόρτα ” που λέει και ο λαός μας.

Η καινούργια σύμβαση υπεγράφη για 297 θέσεις ελλιμενισμού και 20.000 τ.μ. χερσαίας ζώνης ενώ στον Διαγωνισμό που έγινε στο Λιμενικό Ταμείο τότε ο επενδυτής πλειοδότησε για 14.000 τ.μ και 261 θέσεις ελλιμενισμού και έλαβε γνώση γιαυτό με την υπ΄αρίθμ. 63 απόφαση του Λ.Τ.

Δηλαδή του χαρίστηκαν εξ (6) στρέμματα χερσαίας ζώνης με τις αντίστοιχες  θέσεις ελλιμενισμού και χωρίς καμία υποχρέωση – δέσμευση – ασφάλεια – εγγύηση για την καλή εκτέλεση των έργων προς το Ελληνικό Δημόσιο. Αν αυτό δεν είναι σκάνδαλο τότε πιο είναι.

Δεν έχουν Ευθύνες οι ιθύνοντες και οι ιθύνουσες στην Δ/νση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού που πρότειναν να υπογραφεί αυτή η σύμβαση σε βάρος των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και προς όφελος του επενδυτή την στιγμή που ως κράτος πνέουμε τα Λοίσθια Οικονομικά;

Δεν είναι άξιο έρευνας η υπογραφή της νέας αυτής Σύμβασης που υπέγραψε ο επενδυτής με το Υπουργείο ,τον οποίο επενδυτή είχε κηρύξει έκπτωτο ως αφερέγγυο επειδή δεν κατέθεσε τις εγγυήσεις που έπρεπε ;

Ελπίζουμε για αλλαγή ; ή μία από τα ίδια ή ίσως και χειρότερα  κ. Υπουργέ ;

Ραφτόπουλος Γιώργος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.